Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Ombildning av bostadsaktiebolag till bostadsrättsförening

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-01-26

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ombildning av bostadsaktiebolag till bostadsrättsförening har ansetts kunna ske utan att uttags- eller utdelningsbeskattning aktualiseras.

Inkomsttaxeringarna 2005-2007

Aktieägarna i ett bostadsaktiebolag (BoAB), som är ett privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § IL, beslutade att ombilda verksamheten i bolaget till bostadsrättsförening. Ombildningen skulle genomföras enligt endera av två alternativ.

Alternativ I
Steg 1: Aktieägarna i BoAB bildar en bostadsrättsförening (Brf) till vilken aktierna överlåts för en köpeskilling som motsvarar resp. aktieägares omkostnadsbelopp för aktierna.
Steg 2: BoAB överlåter sin fastighet till Brf för det skattemässiga värdet.
Steg 3: Brf upplåter bostadsrätten till samma lägenhet som aktieägaren disponerat på grundval av sitt aktieinnehav i BoAB för en insats som motsvarar aktielikviden enligt steg 1.

Alternativ II
Steg 1: Aktieägarna i BoAB bildar ett nytt aktiebolag, AB M, till vilket aktieägarna överlåter sina aktier i BoAB för en köpeskilling som motsvarar resp. aktieägares omkostnadsbelopp för BoAB-aktierna. Av köpeskillingen erläggs 100000 kr kontant och resterande del i form av nyemitterade aktier i AB M.
Steg 2: Aktieägarna i BoAB bildar en bostadsrättsförening (Brf) till vilken aktierna i AB M överlåts för en köpeskilling som motsvarar omkostnadsbeloppet för aktierna i AB M.
Steg 3: BoAB överlåter sin fastighet till Brf för det skattemässiga värdet.
Steg 4: Brf upplåter bostadsrätten till samma lägenhet som aktieägaren disponerat på grundval av sitt aktieinnehav i BoAB för en insats som motsvarar aktielikviden enligt steg 2.

Frågor:

1. Kan aktieägarna överlåta sina aktier i BoAB till a) Brf resp. b) AB M på sätt ovan beskrivits utan andra beskattningskonsekvenser än som följer av 46 kap. IL?

2. Innebär det förhållandet att aktieägarnas omkostnadsbelopp resp. insatsen för bostadsrätten understiger marknadsvärde vid tidpunkten för aktieöverlåtelsen resp. upplåtelsen, i något av alternativen, att aktieägarna vid kapitalvinstberäkningen ska anses ha sålt sina aktier i BoAB resp. AB M för en högre köpeskilling än respektive omkostnadsbelopp?

3. Om svaret på fråga 2 är nekande - innebär aktieägarens överlåtelse av aktierna i BoAB för en köpeskilling motsvarande omkostnadsbeloppet till Brf, med efterföljande kvittning av denna köpeskillingsfordran mot motsvarande vederlag för föreningens upplåtelse av bostadsrätten, att aktieägaren vid en framtida försäljning i skattehänseende får räkna sistnämnda belopp som anskaffningskostnad för bostadsrätten?

4. Samma fråga som i fråga 3 med den skillnaden att frågan avser omkostnadsbeloppet i AB M.

5. Utlöser försäljningen av fastigheten från BoAB till Brf för ett pris motsvarande fastighetens skattemässiga värde någon inkomstbeskattning/uttagsbeskattning i BoAB i något av alternativen?

6. Utlöser fastighetsöverlåtelsen någon inkomstbeskattning av Brf eller aktieägarna i något av alternativen?

7. Kan skatteflyktslagen komma att bli tillämplig på förfarandet enligt alternativ II.

Skatterättsnämnden lämnade följande förhandsbesked:

”FÖRHANDSBESKED

Frågorna 1 och 2

Vid beräkning av kapitalvinst med anledning av avyttringen av aktierna i BoAB till Brf (alternativ I) eller det nybildade bolaget, AB M, (alternativ II) skall aktieägarna som intäkt ta upp det avtalade priset.

Frågorna 3 och 4

Anskaffningskostnaden för bostadsrätten skall beräknas med utgångspunkt i omkostnadsbeloppet för aktierna i BoAB (alternativ I) eller i det nybildade bolaget, AB M, (alternativ II).

Frågorna 5 och 6

Överlåtelsen av fastigheten till Brf uppfyller villkoren i 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för att behandlas som en sådan överlåtelse till underpris som inte medför uttagsbeskattning (båda alternativen). Varken BoAB, Brf eller aktieägarna skall inkomstbeskattas med anledning av överlåtelsen (båda alternativen).

Fråga 7

Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig vid ett ombildningsförfarande enligt alternativ II."

MOTIVERING

”Frågorna 1 och 2

Frågorna avser en överlåtelse av en kapitaltillgång från en fysisk person till en sådan ekonomisk förening, alternativt ett sådant aktiebolag, som överlåtaren äger andelar i, till ett pris som motsvarar det skattemässiga värdet. Någon avvikelse från det avtalade priset med tillämpning av reglerna i 53 kap. IL skall därmed inte äga rum.

Frågorna 3 och 4

Regeringsrätten har i RÅ 1990 ref. 116 bedömt ett förfarande liknande det i förevarande ärende och därvid ansett att anskaffningskostnaden för bostadsrätten bör beräknas med utgångspunkt i kostnaden för aktieägarens förvärv av aktierna och därefter nedlagda förbättringskostnader på lägenheten. Med hänsyn härtill bör aktieägarnas anskaffningskostnad för bostadsrätten bestämmas till omkostnadsbeloppet för aktierna i BoAB (alternativ I) eller deras omkostnadsbelopp för aktierna i det nybildade bolaget, AB M, (alternativ II).

Frågorna 5 och 6

BoAB:s överlåtelse av fastigheten sker till underpris. De villkor som föreskrivs i reglerna om underprisöverlåtelser i 23 kap. IL skall därför vara uppfyllda för att inte uttagsbeskattning skall ske.

Ett villkor för underlåten uttagsbeskattning är enligt 23 kap. 14 § första stycket IL att överlåtaren och förvärvaren skall vara fysisk person, ett företag eller ett svenskt handelsbolag. Som företag räknas enligt 4 § andra stycket inte privatbostadsföretag. Med privatbostadsföretag avses enligt 2 kap. 17 § IL bl.a. svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar eller delägare tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget.

Nämnden gör följande bedömning.

Vid BoAB:s överlåtelse till underpris av fastigheten till Brf är inte vare sig bolaget eller föreningen privatbostadsföretag enligt definitionen i 2 kap. 17 § IL. Det förhållandet att bolaget före delägarnas överlåtelse av aktierna i bolaget till föreningen respektive till det nybildade bolaget enligt definitionen varit ett sådant företag eller att bostadsrättsföreningen efter förvärvet av fastigheten kan komma att bli sådant företag skall enligt nämndens mening inte påverka den bedömningen (jfr RÅ 2003 ref. 61). Med hänsyn härtill och då övriga förutsättningar för underlåten uttagsbeskattning uppgetts vara uppfyllda föranleder överlåtelsen av fastigheten inte någon uttagsbeskattning.

Grund saknas att beskatta aktieägarna eller Brf med anledning av dess förvärv av fastigheten.

Fråga 7

Lagen mot skatteflykt kan inte anses vara tillämplig på förfarandet för ombildningen via det nybildade bolaget."

Kommentar:
Skatteverket har överklagat och begärt fastställelse av förhandsbeskedet.