Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2004

Omsättning av likviditetsgarantitjänst

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2004-03-05

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skatterättsnämndens förhandsbesked

Mervärdesskatt

SRN:s förhandsbesked den 5 mars 2004

Omsättning av likviditetsgarantitjänst

Omsättning av en s.k. likviditetsgarantitjänst har ansetts varken utgöra sådan bank- eller finansieringstjänst eller därmed jämförlig verksamhet som är undantagen från mervärdesskatteplikt

Redovisningsperioder under tiden den 1 oktober 2003 – den 30 september 2006.

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Sökanden, som är ett fondkommissionärsbolag, tillhandahåller s.k. likviditetsgarantitjänster åt bolag (kundbolag) som är noterade på Stockholmsbörsen. Kundbolag som önskar förbättra likviditeten i sina aktier har därvid möjligheten att anlita en likviditetsgarant vars uppgift är att främja likviditeten i kundbolagets aktier genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurser i handeln med detta kundbolags aktie. Bolaget ställer - i den dagliga handeln med kundbolagets aktie - fortlöpande och för egen räkning priser i ett antal handelsposter på vardera köp- respektive säljsida i kundbolagets aktie. Sökandebolaget måste därvid vara beredd att köpa och sälja till de kurser bolaget angivit.

Sökandebolaget frågade härefter huruvida den likviditetsgarantitjänst som bolaget tillhandahåller omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster, alternativt undantaget från mervärdesskatteplikt för värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet i 3 kap. 9 § 1. mervärdesskattelagen.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

FÖRHANDSBESKED

"Omsättningen utgör varken sådan bank- eller finansieringstjänst eller sådan värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet som enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är undantagen från skatteplikt.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Enligt tredje stycket 1 förstås med värdepappershandel omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte.

Det angivna undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv (77/388/EEG), närmare bestämt artikel 13 B. d 1-6. Som sådana tjänster anges i punkten 5, såvitt här är av intresse, transaktioner och förhandlingar ("transactions, including negotiation," resp. "die umsätze - einschliesslich der Vermittlung") med undantag av förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper.

Frågan i ärendet är om bolagets omsättning av tjänst i form av ett åtagande att, i syfte att främja likviditeten i uppdragsgivarens aktie, fortlöpande och för egen räkning ställa köp- och säljkurser avseende aktien kan vara undantagen från skatteplikt såsom omsättning i värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet eller såsom omsättning av en bank- och finansieringstjänst.

Nämnden gör följande bedömning.

Av EG-domstolens praxis framgår att med uttrycket "transaktioner rörande värdepapper" avses transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parternas rättigheter eller skyldigheter avseende värdepapper (EG-domstolens dom i mål C-235/00, CSC Financial Services p. 33). Vad beträffar uttrycket "förhandlingar" i det nu aktuella undantaget i sjätte direktivet anförde domstolen bl.a. att förhandlingsverksamhet är en tjänst som utförs för en avtalsparts räkning och för vilken denna utger vederlag såsom för fristående förmedlingsverksamhet (p. 39).

Regeringsrätten har i avgörandet RÅ 2003 ref. 94 ansett att omsättning av tjänst i form av ett åtagande att förvärva aktier som eventuellt inte blivit tecknade vid en emission och för vilken s.k. garantiprovision utgått, inte var undantagen från skatteplikt eftersom den inte påverkade parternas rättigheter och skyldigheter avseende de finansiella instrumenten. Åtagandet kunde inte heller anses utgöra en bank- eller finansieringstjänst.

Åtagandet i förevarande fall att ställa köp- och säljkurser avseende uppdragsgivarens aktier mot provision kan, på sätt fallet var i den nämnda domen i Regeringsrätten, inte ses som en sådan omsättning eller transaktion som påverkar parternas rättigheter eller skyldigheter avseende aktierna. Tjänsten kan därför inte anses utgöra värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet i mervärdesskatterättslig mening. Den kan inte heller anses utgöra en bank- eller finansieringstjänst. Det förhållandet att ersättningen består av såväl en fast som en rörlig del påverkar inte bedömningen.

Omsättning av en sådan likviditetsgarantitjänst som avses i det ingivna likviditetsgarantiavtalet är således inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML ".

Kommentar. Förhandbeskedet, som inte överklagats, överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.