Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Ettårsregeln tjänsteexport

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-12-01

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Förhållandet att en person har anställning hos en svensk statlig arbetsgivare hindrar inte att ettårsregeln tillämpas då fråga är om tjänsteexport.

Inkomsttaxering 2005-2007.
 
FÖRHANDSBESKED

X är enligt bestämmelserna i 3 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, inte skattskyldig för de inkomster som avses med ansökan.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 9 § första stycket IL är en obegränsat skattskyldig person som vistats utomlands i minst sex månader inte skattskyldig för inkomst av sådan verksamhet till den del inkomsten beskattas i verksamhetslandet (sexmånadersregeln). Av andra stycket framgår att om vistelsen utomlands under anställningen varar i minst ett år i samma land, är den skattskyldige inte skattskyldig för inkomsten även om denna inte beskattats i verksamhetslandet, om detta beror på lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal (ettårsregeln). Ettårsregeln gäller dock inte för anställningar hos staten, landsting, kommuner eller församlingar inom Svenska kyrkan annat än vid tjänsteexport.

Enligt 3 kap. 10 § IL får i vistelsetiden inräknas kortare avbrott för semester, tjänsteuppdrag eller liknande som inte infaller i början eller slutet av anställningen. Uppehåll i Sverige för sådana ändamål får dock inte vara längre än att de motsvarar sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar för ett och samma anställningsår.

X är anställd vid en institution hos Z. Sedan den 1 december 2003 är hans tjänstgöring förlagd till land A. Arbetet ingår i ett SIDA-finansierat uppdrag avseende medverkan vid reformeringen av viss utbildning i land A som Z erhöll efter anbud i konkurrens. X arbete där beräknas pågå t.o.m. utgången av augusti 2006.

Av det ovan anförda och av vad som i övrigt redovisats om uppdraget m.m. i ingivna handlingar och inhämtade uppgifter från Z får anses framgå att fråga är om tjänsteexport. Vidare uppfyller X enligt lämnade förutsättningar villkoren för att undantas från inkomstbeskattning för inkomsten i land A med stöd av ett avtal mellan Sverige och land A angående villkor för utvecklingssamarbete under den aktuella tidsperioden.

Mot denna bakgrund och under förutsättning att även övriga villkor som anges i 3 kap. 9 och 10 §§ IL är uppfyllda är X inte skattskyldig för de inkomster som avses med ansökan.

 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och har inte överklagats.