Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Yrkesmässighet; Omsättning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-12-21

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Stilleståndsersättning utgör inte ersättning för någon prestation som bolaget tillhandahåller och för vilken bolaget är skattskyldigt till mervärdesskatt.
 
Redovisningsperioder under tiden den 1 mars 2005 - den 29 februari 2008.

Ett antal föreningar har bildat en intresseorganisation. I syfte att gynna de villkor föreningarna verkar för utses särskilda förtroendemän bland medlemmarna i föreningarna. Medlemmarna bedriver verksamhet genom egna bolag eller som enskild firma. Förtroendemannauppdragen kan bl.a. bestå i att vara styrelseledamot eller ingå i en s.k. förtroendenämnd. Under den tid förtroendemannauppdrag utförs utbetalas en s.k. stilleståndsersättning till det bolag där den förtroendevalde är anställd. Sökanden bedriver verksamheten i bolagsform. Ersättningen beräknas utifrån antalet timmar som den förtroendevalde måste hålla den ordinarie verksamheten stängd, dvs. den verksamhet som medlemmen bedriver genom sitt bolag. Ersättningen är avsedd att täcka bolagets fasta kostnader i verksamheten under den tid förtroendemannauppdraget utförs. Stilleståndsersättningen utbetalas av ett av föreningarna helägt servicebolag.

Fråga 1 är om den s.k. stilleståndsersättningen ska anses motsvara någon skattepliktig omsättning som medför skattskyldighet enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för det mottagande bolaget.

Fråga 2 är om servicebolaget i så fall har avdragsrätt för den ingående mervärdesskatt som belöper på lämnad ersättning.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

"FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Den s.k. stilleståndsersättningen utgör inte ersättning för någon prestation som bolaget tillhandahåller och för vilken bolaget är skattskyldigt till mervärdesskatt.

 
MOTIVERING

Fråga 1

Enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, är bl.a. den skattskyldig som omsätter skattepliktiga varor eller tjänster i en yrkesmässig verksamhet. Enligt 4 kap. 1 § 1 och 2 ML är en verksamhet yrkesmässig om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, eller bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under beskattningsåret överstiger 30 000 kronor. Med näringsverksamhet avses enligt 13 kap. 1 § första stycket IL förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt.

EG-rättens motsvarighet till ML:s bestämmelser i 4 kap. om när en verksamhet skall anses yrkesmässig finns i artikel 4 i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG). Enligt punkt 1 i artikeln avses med "skattskyldig person" varje person som självständigt någonstans bedriver någon form av ekonomisk verksamhet som anges i punkt 2 i samma artikel, oberoende av syfte eller resultat. Av artikel 2 punkt 1 framgår vidare att en förutsättning för att mervärdesskatt skall betalas för, såvitt nu är i fråga, tillhandahållande av tjänster är att detta görs av en skattskyldig person i denna egenskap.

Nämnden gör följande bedömning.

Ett sådant i ansökan angivet förtroendemannauppdrag som bolagets ägare påtagit sig kan inte anses utgöra någon av bolaget bedriven näringsverksamhet enligt 13 kap. 1 § första stycket IL eller därmed jämförlig rörelse.

Den ovan gjorda bedömningen får anses vara i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet.

Fråga 2

Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller frågan om servicebolagets rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt."

Kommentar:
Förhandsbeskedet är inte överklagat.