Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Undantag från skatteplikt för värdepappershandel

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-12-21

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Transaktioner avseende förvärv av aktier för depåkunders räkning mot ersättning i form av courtage utgör självständiga tjänster avseende värdepappershandel och är undantagna från skatteplikt

Redovisningsperioderna under tiden den 1 augusti 2005 - den 31 juli 2008
 
Bolaget bedriver kapitalförvaltningsverksamhet. Bolagets kunder har depåer hos bolaget. För kapitalförvaltning och depåtjänster tar bolaget ut ersättning för vilken bolaget redovisar utgående mervärdesskatt.
 
Bolaget är kontoförande institut hos VPC. Bolaget har Finansinspektionens tillstånd att bedriva värdepappersrörelse, bland annat i form av handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn.
 
För varje köp och försäljning av aktier som bolaget gör åt sina kunder tas courtage ut. Köp och försäljningar görs via en nätmäklare samt via två fondkommissionärer. Transaktionerna går till på följande sätt.
 

Fall 1
 
1. Bolaget lägger via terminal in order om 10 000 X-aktier i orderboken hos nätmäklaren i eget namn. Övertankning via lina sker vid avslut.

2. Nätmäklaren utfärdar nota med courtage till bolaget för köpet av X-aktierna.

3. Bolaget fördelar köpta aktier på olika kunders depåkonton och registrering sker i VPC-systemet. Efter dagens slut printar bolaget ut notor med courtage, frankerar och postar dessa till kunderna. Courtaget är normalt 40 punkter över nätmäklarens courtage gentemot bolaget. Bolaget är kontoförande institut i VPC-systemet där bearbetning sker dagen efter avslut för att möta motparts beställning. På likviddagen sker utväxling mellan kund och säljare av aktier mot likvid via VPC-systemet. Kontroll görs på likviddagen så att bolaget ligger inom grundavvecklingsutrymmet på VPC eller om tilläggshöjning måste ske av bolagets limit. Bolaget ser till att tillgänglig likvid finns på konto som är kopplat till VPC-likviderna på likviddagen.

Fall 2

1. Bolaget kontaktar en fondkommissionär via telefon eller fax med begäran om köp av 10 000 X-aktier i eget namn.

2. Fondkommissionären utfärdar en nota med courtage till bolaget för köpet av aktierna. Från en av fondkommissionärerna utfärdas en nota där aktiepriset är aktiens inköpspris plus courtage. I det fallet anges inte något courtage på notan utan enbart aktiens pris.

3. Bolaget fördelar köpta aktier på olika kunders depåkonton och registrering sker i VPC-systemet. Efter dagens slut printar bolaget ut notor med courtage, frankerar och postar dessa till kunderna. Courtaget är normalt 25 punkter över nätmäklarens courtage (eller påslag) gentemot bolaget. Bolaget är kontoförande institut i VPC-systemet där bearbetning sker dagen efter avslut för att möta motparts beställning. På likviddagen sker utväxling mellan kund och säljare av aktier mot likvid via VPC-systemet. Kontroll görs på likviddagen så att bolaget ligger inom grundavvecklingsutrymmet på VPC eller om tilläggshöjning måste ske av bolagets limit. Bolaget ser till att tillgänglig likvid finns på konto som är kopplat till VPC-likviderna på likviddagen.

Fråga 1

Är de transaktioner, som beskrivits i fall 1 och 2, som bolaget utför åt sina kunder och för vilka man tar betalt i form av courtage, en separat tjänst som inte ingår som ett led i den diskretionära kapitalförvaltning för vilken en särskild avgift (med mervärdesskatt) tas ut?

Om svaret är jakande på fråga 1 önskar bolaget svar på följande frågor.

Fråga 2

Är transaktionen mellan bolaget och kunden i fall 1, för vilken bolaget tar ut courtage, undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § 1 och3 st . 1 p. ML som köp och försäljning av värdepapper alternativs som förmedling av värdepapper?

Fråga 3

Är transaktionen mellan bolaget och kunden i fall 2, för vilken bolaget tar ut courtage, undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § 1 och3 st1 p. ML som köp och försäljning av värdepapper alternativt som förmedling av värdepapper?

 
Om svaret är nekande på fråga 1 önskar bolaget svar på följande fråga.

 
Fråga 4

Är transaktionen som består av kapitalförvaltning samt transaktionerna i de två fallen ovan att anse som en tjänst som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § 1 och3 st . 1 p. ML som köp och försäljning av värdepapper alternativt som förmedling av värdepapper?
 
"Skatterättsnämnden beslutade följande.
 

FÖRHANDSBESKED

 
Frågorna 1-3
 
Transaktioner avseende förvärv av aktier för depåkundernas räkning mot ersättning i form av courtage utgör självständiga tjänster avseende sådan omsättning som utgör värdepappershandel och som därmed är undantagen från skatteplikt.

MOTIVERING

Frågorna 1-3
 
Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt såvitt nu är i fråga sådan omsättning som utgör värdepappershandel och därmed jämförlig verksamhet. Med bank- och finansieringstjänster avses enligt andra stycket inte bl.a. notariatverksamhet. Med värdepappershandel förstås enligt tredje stycket 1 omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte.

Det angivna undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa transaktioner i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), närmare bestämt artikel 13 B d 1-6. Som sådana transaktioner anges i punkten 5, såvitt här är av intresse, transaktioner och förhandlingar med undantag för förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper.

Nämnden gör följande bedömning.

Bolaget har i första hand gjort gällande att förfarandet i de fall som avses med ansökan är att bedöma som sådan förmedling som avses i 6 kap. 7 § ML. Denna bestämmelse avser dock enligt sin ordalydelse endast förmedlingar i form av försäljningar för annans räkning och är därför inte tillämplig på bolagets nu aktuella tillhandahållanden. Det kan också anmärkas att motsvarande bestämmelse i den numera upphävda lagen (1968:430) om mervärdeskatt, punkt 3 första stycket i anvisningar till 2 § nämnda lag, enligt förarbetsuttalanden inte ansetts tillämplig när undantag från skatteplikt föreligger, (se prop. 1989/90:111 s. 190).
 
Fråga uppkommer då om bolagets nu aktuella tillhandahållanden skall anses som omsättning eller förmedling av värdepapper.
 
Bolaget har Finansinspektionens tillstånd att driva värdepappersrörelse, dvs. en verksamhet som består i att yrkesmässigt tillhandahålla olika tjänster som enligt 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse kräver sådant tillstånd. Tillståndet gäller bl.a. handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn enligt första stycket 1 i den nämnda paragrafen. Denna bestämmelse motsvarar sådan yrkesmässig verksamhet som enligt den numera upphävda fondkommissionslagen (1979:748) utgjorde fondkommissionsrörelse (jfr 1 § 1 sistnämnda lag). Bolagets verksamhet att köpa och sälja aktier för depåkundernas räkning via Internet eller olika fondkommissionärer sker i bolagets namn och får därmed anses bedriven med stöd av nämnda tillstånd. Denna bolagets handel med värdepapper får anses vara sådan omsättning av aktier som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § första stycket jämfört med tredje stycket 1 ML. Av förarbetena till lagen om värdepappersrörelse (prop. 1990/91:142 s. 118) framgår att ett bolag som har tillstånd att bedriva värdepappershandel, värdepappersbolag, som ett led i rörelsen - utan särskilt tillstånd - också kan bedriva bl.a. rådgivningsverksamhet. En sådan verksamhet ligger således utanför den tillståndspliktiga handeln, som därför inte kan anses ingå som ett underordnat led i rådgivningsverksamheten.

Av EG-domstolens praxis vid tolkningen av begreppet "transaktioner rörande värdepapper" framgår att därmed avses transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parters rättigheter eller skyldigheter avseende värdepapper medan uttrycket "förhandlingar rörande värdepapper" avser verksamhet som utförs av en mellanman som inte är part i ett avtal avseende en finansiell produkt och vars verksamhet skiljer sig från typiska avtalsenliga prestationer som parterna i sådana avtal utför (jfr EG-domstolens dom i mål C-235/00, CSC Financial Services Ltd, REG 2001 s. I-10237). Med utgångspunkt i denna praxis är bolagets verksamhet i förevarande ärende avseende handel med aktier i eget namn för annans räkning att bedöma som "transaktioner rörande värdepapper". Fråga är således inte om en förmedling utan om en omsättning av värdepapper också i sjätte direktivets mening.

Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med det ovan anförda.
 
Med hänsyn till svaret på fråga 1 förfaller fråga 4."

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.