Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Fråga om konkursgäldenär är saklegitimerad vid ansökan om anstånd med inbetalning av skatt som påförts efter konkursbeslutet men avser tid dessförinnan.

RR mål nr 624-05, 627-05, 629-630-05, 632-05, 635-05; KRNS 7041-04, 7044-04, 7046-7047-04 och 7049-7050-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 17 kap. 2 och 2a §§ skattebetalningslagen (1997:483).

Saken: Fråga om det i mervärdesskattehänseende kan föreligga uttag av tjänst när personalmåltider tillhandahållits mot vederlag.

RR målnr 6151-6154-02, KRNS 2759-2762-2001

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 2 kap. 5 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 6.2 i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG).