Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Periodisk publikation

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-03-24

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skatterättsnämndens förhandsbesked
Mervärdesskatt

SRN:s förhandsbesked den 24 mars 2005

Periodisk publikation

Tillhandahållandet ansågs i sin helhet vara en omsättning av en periodisk publikation och inte till någon del en framställningstjänst.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 oktober 2004 till 30 september 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Bolaget producerar och erbjuder lösningar kring bl.a. interntidningar, kundtidningar och organisationstidningar. Bolaget har slutit avtal med ett företag om att bl.a. producera och samordna framställningen av bankens personaltidning. Enligt avtalet med företaget har bolaget dels ett uppdrag som består i att samordna framställningen (framställningssamordnare) av publikationen och dels ett uppdrag att producera tidningen.

Bolaget önskar få svar på om tillhandahållandet till kunden ska ses som två separata tillhandahållanden varav ett avser omsättning av periodisk personaltidning till utgivaren som inte berättigar till avdrag för ingående skatt och det andra tillhandahållandet avser framställning och sådan annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen vilket berättigar till återbetalning av ingående skatt. Svaret på frågan önskas för att omfattningen av avdragsrätten ska kunna fastställas.

”Skatterättsnämnden beslutar följande.

FÖRHANDSBESKED

Det med ansökan avsedda tillhandahållandet utgör inte en sådan tjänst avseende framställning av publikation som avses 3 kap. 19 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING

Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 13 § ML bl.a. omsättning av periodiska personaltidningar när en sådan publikation mot ersättning tillhandahålls bl.a. utgivaren. Enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 samma lag undantas från skatteplikt vidare omsättning av tjänster som tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses i bl.a. 13 § på uppdrag av honom, om tjänsterna avser framställning av publikationen, varmed förstås mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen, eller avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen.

Undantaget enligt 3 kap. 19 § ML fick sin nu gällande lydelse genom SFS 2002:1004. Av förarbetena framgår bl.a. att frågan om ändrad lagstiftning uppkom med anledning av att begreppet framställning kommit att få en restriktiv tillämpning och att tillämpningsområdet för undantagsbestämmelsen därvid fått en begränsad omfattning (prop. 2002/03:5 s. 32). En grundläggande förutsättning för omarbetningen av bestämmelsen var dels att skattefriheten inte skall vara beroende av vem som tillhandahåller tjänsten, dels att de tjänster som tidigare utgjort framställnings- och kringtjänster även i fortsättningen skulle omfattas av undantaget (a.prop. s. 39). Såvitt framgår var avsikten att den tilltänkta lagändringen enbart skulle utgöra en mindre justering.

Vad beträffar förslagets utformning anfördes i propositionen bl.a. att effekten av förslaget var att en framställningstjänst eller en kringtjänst, vilka tjänsters innehåll inte skulle förändras i förhållande till vad som gällt tidigare, kan tillhandahållas skattefritt såväl av den som tekniskt utför tjänsten som den som köpt in tjänsten (framställningssamordnaren) och sålt den vidare till utgivaren (a.prop. s. 42).

I specialmotiveringen anfördes att med ”mångfaldigande” enligt 3 kap. 19 § första stycket 2. första strecksatsen förstås själva tryckningen (eller motsvarande) av en publikation. Med tjänster som krävs för mångfaldigandet avses sådana tekniska moment som är nödvändiga för att materialet tekniskt skall vara möjligt att mångfaldiga. Däremot kan inte arbete som i vidare mening är inriktat på framställningen utgöra en sådan teknisk tjänst som krävs för mångfaldigandet av publikationen (a.prop. s. 103).

Regeringsrätten har i några fall bedömt frågan om vad som utgör framställning och vem som kan anses som framställare. RÅ 1995 not. 392 gällde ett bolag som hade åtagit sig att utföra i princip alla tjänster avseende produktion av en publikation, således förutom det journalistiska arbetet också layout, sättning av texten, korrekturläsning, ombrytning av texter, bildproduktion inklusive beskärning, montering av textsidor och framställning av reprofilm. Själva tryckningen och distributionen upphandlade bolaget av utomstående. Regeringsrätten fann att bolaget fick anses tillhandahålla utgivaren en färdig publikation och dessutom vissa tjänster i form av distribution, fakturering m.m. Tillhandahållandet av publikationen utgjorde enligt Regeringsrätten omsättning av vara och således inte omsättning av en tjänst. Bestämmelsen i 3 kap. 19 § ML var därför inte tillämplig. RÅ 1995 not. 393 avsåg ett liknande fall och Regeringsrätten gjorde samma bedömning som i det tidigare målet.

Fråga i ärendet är i första hand om bolagets tillhandahållande skall anses utgöra omsättning av vara i form av en publikation eller framställningstjänster och redaktionella tjänster.

Nämnden gör följande bedömning.

Ändringen av 3 kap. 19 § första stycket 2 första strecksatsen ML innebar att undantaget numera gäller oberoende av vem som omsätter sådana tjänster som avses med bestämmelsen under förutsättningen att omsättningen sker till utgivaren. Däremot synes avsikten inte ha varit att den betydelse begreppet framställning fått i tidigare praxis skulle förändras. Vidare måste även med den nu gällande lydelsen av bestämmelsen en bedömning göras av om ett tillhandahållande skall anses avse en vara i form av en färdig publikation eller en eller flera tjänster.

Enligt det ingivna avtalet skall bolaget producera ett företags personaltidning och ansvara för redaktionell produktion, layout och produktions- och projektledning av tidningen. Bolaget skall därutöver även upphandla och ansvara för tryck och repro av tidningen. Bolagets åtagande enligt avtalet innebär enligt nämndens mening att bolaget, på motsvarande sätt som var fallet i avgörandena RÅ 1995 not. 392 och 393, tillhandahåller en färdig publikation. Tjänsten avseende tryck och repro skall därför inte behandlas som en särskild tjänst utan bolagets tillhandahållande utgör enligt nämndens mening enligt praxis i sin helhet tillhandahållande av en vara i form av en sådan periodisk personaltidning som avses i 3 kap. 13 § ML.

Frågan har besvarats med utgångspunkt i det anförda.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet har överklagats av bolaget.