Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Tillhandahållande från komplementär till KB

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-11-16

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
KB är skattskyldigt till mervärdesskatt för förvärv av de tjänster som avses i frågan. Förvärven har tillhandahållits från komplementären i utlandet.

Redovisningsperioder under tiden den 1 september 2004 - den 31 augusti 2007.
 
Omständigheterna var i huvudsak följande.

Frågan gäller ett kommanditbolag som ägs av en utländsk komplementär och en svensk kommanditdelägare. Delägarna har ingått ett delägaravtal. Enligt avtalet ska komplementären tillskjuta vissa egna arbetsinsatser. Komplementären ska även ansvara för att upphandla vissa externa tjänster för bolagets räkning. För detta åtagande äger komplementären inte rätt till någon särskild ersättning. Fråga är om olika administrativa tjänster och komplementären har i denna del slutit ett management agreement med ett annat utländskt bolag. De administrativa tjänster som på detta sätt ska tillhandahållas omfattas av 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen.  

Bolaget har ställt följande fråga till Skatterättsnämnden. Medför komplementärens åtaganden att enligt bolagsavtalet tillskjuta vissa administrativa tjänster upphandlade från extern part att bolaget blir skattskyldigt enligt mervärdesskattelagen?

Skatterättsnämnden beslutade följande.

 
"FÖRHANDSBESKED

Kommanditbolaget är skattskyldigt till mervärdesskatt för förvärv av de med ansökan avsedda administrativa tjänsterna.

 
MOTIVERING

Enligt 5 kap. 7 § första stycket 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anses vissa tjänster, bl.a. sådana administrativa tjänster som komplementären i utlandet tillhandahåller, omsatta inom landet om de tillhandahålls från ett land utanför EG och förvärvaren är en näringsidkare i Sverige. Skattskyldig för omsättningen av sådana tjänster är enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML den som förvärvar tjänsten om han är näringsidkare och om den som omsätter tjänsten är utländsk företagare. Med omsättning av en tjänst förstås enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon.

Kommanditbolaget, som inte har några anställda, bedriver verksamhet avseende investeringar i olika fondstrukturer. Verksamheten har till ändamål att investera, äga och förvalta bolagets tillgångar. I uppgifterna ingår att betala medel i den takt som de riskkapitalfonder bolaget investerat i avropar kapital, att ta emot utdelningar som de underliggande fonderna betalar ut, att ta emot och sammanställa värderingar av de underliggande fonderna samt att deklarera och betala eventuell skatt till de amerikanska myndigheterna. Den utländska delägaren, som är komplementär i Kommanditbolaget, skall enligt p.3.1 ai bolagsavtalet ensam handha skötseln av Kommanditbolagets verksamhet. Detta skall dock stå för kostnaderna (p. 3.4). 

Den utländska komplementären har för egen del slutit ett management agreementavtal med ett annat utländskt bolag. I avtalet regleras hur det senare bolaget skall utföra olika administrativa tjänster dels åt komplementären själv, dels för att som det uttrycks, fullgöra dennes skyldigheter att utföra tjänster åt Kommanditbolaget (eng. "to fulfill its duty to perform services to ..."). Fråga i ärendet är om tillhandahållandet av de sistnämnda tjänsterna utgör en sådan skattepliktig omsättning för vilken Kommanditbolaget är skattskyldigt såsom förvärvare.

Nämnden gör följande bedömning.

Enligt 6 kap. 1 § ML är för omsättning i den verksamhet som ett handelsbolag bedriver bolaget skattskyldigt. I motsats till vad som gäller vid inkomstbeskattningen av ett handelsbolags inkomster är det således vid mervärdesbeskattningen inte delägarna utan handelsbolaget som är skattskyldigt för handelsbolagets omsättningar.

I praxis har delägare i handelsbolag, som varit verksam i bolaget genom att i bolagets namn tillhandahålla tjänster i enlighet med bolagsändamålet, ansetts delta i förvaltningen av bolagets angelägenheter och inte såsom utomstående handla för egen räkning med bolaget som mellanhand till förvärvaren av tjänsterna. Några omsättningar har alltså inte ansetts uppkomma för delägaren genom dennes verksamhet utan skattskyldigheten har ansetts åvila enbart handelsbolaget, som mottagit betalningen från kunden för tjänsterna.

Inte heller då tillhandahållandena bara indirekt varit erforderliga för handelsbolagets näringsverksamhet, utan att vara direkt riktade till någon handelsbolagets avtalspart i ett kundförhållande, har omsättningar ansetts föreligga när bolagsmannen varit verksam i bolaget. Tillhandahållandena har betraktats som nödvändiga åtgärder som led i förvaltningen, dvs. ingående i handelsbolagets mervärdesskattepliktiga näringsverksamhet i enlighet med bolagsändamålet. Det nu sagda utesluter emellertid inte att en bolagsman kan ingå särskilda avtal med bolaget om ett tillhandahållande, som inte kan hänföras till bolagsmannens förvaltningsåtgärder för bolaget (jfr RÅ 2005 ref. 19 och EG-domstolens dom i mål C-23/98 angående J. Heerma, REG 2000 s. I-419).

En grundläggande förutsättning för att det skall anses vara fråga om en förvaltningsåtgärd i handelsbolaget är, såvitt nu är i fråga, att bolagsmannen i denna sin egenskap antingen i bolagets namn tillhandahåller tjänster i enlighet med bolagsändamålet eller själv är verksam i bolaget för dess näringsverksamhet. I dessa situationer får åtgärderna anses omfattade av bolagsmannens förvaltning av bolagets angelägenheter och således ingå i hans förvaltningsåliggande. En sådan situation föreligger inte när, som i detta ärende, en utomstående person, oavsett om det sker på uppdrag av en bolagsman eller inte, mot ersättning utför tjänster åt handelsbolaget. Ersättningen för en sådan transaktion har inte något samband med fördelningen av bolagets resultat mellan bolagsmännen och skäl föreligger enligt nämndens mening inte att i nu förevarande sammanhang behandla transaktionen på något annat sätt än vad som skulle ha varit fallet om handelsbolaget självt hade upphandlat tjänsten. Transaktionen skall därför i mervärdesskattehänseende behandlas som en vanlig omsättning. Denna bedömning är enligt nämndens mening väl förenlig såväl med principen om skatteneutralitet mellan skattskyldiga personer som med grundprincipen att mervärdesskatten, som skall vara en allmän skatt på konsumtion, skall belasta den slutlige konsumenten.

Mot bakgrund av det ovan anförda och då övriga förutsättningar härför också är uppfyllda blir Kommanditbolaget som förvärvare av de aktuella tjänsterna skattskyldigt i Sverige för omsättningarna enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML."
 
Kommentar:
Skatteverket, som delar Skatterättsnämndens uppfattning att det är fråga om tillhandahållande av tjänster som medför skattskyldighet för kommanditbolaget, har begärt fastställelse av förhandsbeskedet hos Regeringsrätten.