Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelade prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Fråga om skattskyldighet för en stiftelse som främjar religiös verksamhet ska bestämmas med utgångspunkt i vad som gäller för den ideella föreningen som förvaltar stiftelsen och som mottar den stiftelseavkastning som inte fonderas.
RR:s målnr 7780-03; KRSU 2805-01
Klagande: Skatteverket.
Lagrum: 7 § 5 och 6 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, 6 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd.
Saken: Skattetillägg. Fråga om återförvisning av mål rörande skattetillägg m.m. då kammarrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet, trots att krav på prövningstillstånd för prövning i kammarrätt inte gällde för beslut om befrielse från skattetillägg vid tidpunkten för kammarrättens prövning.
RR målnr 3565-05; KRSU 1717-04
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 22 kap. 11 § skattebetalningslagen (1997:483).

Regeringsrätten har meddelat följande prövningstillstånd.
Saken: Fastighetstaxering. Fråga om Riksskatteverkets föreskrifter om prisutvecklingsområden och omräkningstal kan anses ligga inom ramen för vad som kan beslutas som verkställighetsföreskrifter.
RR målnr 8022-03; KRNS 7505-01
Klagande: Den skattskyldige
Lagrum: 16 A kap. 4 § och 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), Riksskatteverkets föreskrifter RSFS 1996:28.