Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Försäkringstjänst?

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-04-14

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Tjänster avseende grunddata och beräkningstjänster till försäkrade företag som tillhandahålls enligt särskilda avtal och mot särskild ersättning har inte ansetts omfattas av undantaget för försäkringstjänster.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 november 2004 – 31 oktober 2007

Omständigheterna var i huvudsak följande.

Bolaget tillhandhåller grunddata bestående av försäkringsuppgifter rörande pensionsförpliktelser som bolagets kunder använder som underlag vid upprättandet av sin externredovisning. Kunderna måste därefter bearbeta dessa grunddata vidare med hjälp av en aktuariell beräkningsmetod för att de ska kunna användas som underlag vid redovisningen. Bolaget tillhandahåller även akturieberäkningstjänsten. Varken grunddata eller beräkningstjänsten tillhandahålls i samband med att kunden förvärvar en försäkring.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Omsättning av de med ansökningen avsedda tjänsterna är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING

Omsättning av försäkrings- och återförsäkringstjänster, inbegripet tjänster som tillhandahålls av försäkringsmäklare eller andra förmedlare av försäkringar och som avser försäkringar eller återförsäkringar, är enligt 3 kap. 10 § ML undantagen från skatteplikt.

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 13 B a i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), enligt vilken försäkrings- och återförsäkringstransaktioner, däribland närstående tjänster som utförs av försäkringsmäklare och försäkringsagenter, är undantagna från skatteplikt.

Bolaget tillhandahåller enligt särskilda avtal och mot särskild ersättning grunddata och beräkningstjänster till de försäkrade företag som särskilt begär detta. Uppgifterna används för företagens redovisning. Tjänsterna skall med hänsyn till dessa förhållanden behandlas som fristående och självständiga tjänster i förhållande till den av bolaget bedrivna försäkringsverksamheten och omfattas med hänsyn till sitt innehåll inte av undantaget i 3 kap. 10 § ML.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, har inte överklagats.