Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Omvandling villkorat tillskott i koncern

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-06-27

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Efter en koncernintern överlåtelse av ett villkorat aktieägartillskott, har det köpande företaget omvandlat detta till ett ovillkorat tillskott. Det villkorade tillskottet har därmed upphört att existera och avdrag för förlust kunde därmed komma ifråga för det säljande bolaget. Äldre bestämmelser t.o.m. 30 juni 2003.

Inkomsttaxeringen 2004-2007

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 29 april 2004, se rättsfallsprotokoll nr 12/04, SRN nr 2.

REGERINGSRÄTTEN

Regeringsrätten finner i likhet med Skatterättsnämnden att en följd av omvandlingen är att det villkorade aktieägartillskottet inte längre existerar.

Skatterättsnämnden har i sitt förhandsbesked förklarat att bolaget är berättigat till avdrag för kapitalförlust. Som förutsättning för förhandsbeskedet har nämnden angett att köpeskillingen för aktieägartillskottet inte understeg dess marknadsvärde vid överlåtelsen till bolaget. Någon ytterligare uppgift om den påstådda förlusten – bortsett från uppgifter om tillskottets och köpeskillingens nominella värden – har inte lämnats.

Överlåtelsen av den svävande fordringsrätt som aktieägartillskottet kan anses utgöra är en transaktion som har vidtagits inom en koncern. Med hänsyn till detta och till att det inte finns några upplysningar om vilka villkor eller transaktioner som i övrigt kan vara förknippade med överlåtelsen finner Regeringsrätten att det inte är möjligt att bedöma om en förlust uppkommit och med hur stort belopp avdrag i så fall kan medges vid de taxeringar som omfattas av förhandsbeskedet. Skatterättsnämnden borde därför inte ha lagt den ovan angivna förutsättningen till grund för sin bedömning på sätt som skett. Förhandsbeskedet skall därför ändras så att det inte omfattar något uttalande i denna del.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att omvandlingen av det villkorade aktieägartillskottet till ovillkorat innebär att det villkorade tillskottet inte längre existerar.

Kommentar: Den bestämmelse som var aktuell var 25 kap. 30 § IL i dess lydelse t.o.m. den 30 juni 2003. Enligt denna var företaget berättigat till avdrag för förlusten när det inträffar en omständighet som medför att de villkorade tillskotten inte längre existerar eller inte längre innehas av ett företag i koncernen.

I och med att det köpande koncernbolaget omvandlade det villkorade tillskottet till ett ovillkorat upphörde det att existera och avdrag för eventuell förlust blev därmed aktuell för det säljande bolaget. Det framgick emellertid inte av omständigheterna om det faktiskt förelåg en förlust eller inte.

Rättsfallet säger ingenting om ifall omvandlingen i det aktuella fallet ska ses som avyttring eller ej. Det är tillräckligt att det villkorade tillskottet inte längre existerar och därför behövde domstolen inte ta ställning till mer än så.