Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Förvaltning/värdepappershandel

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-03-14

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ett åtagande att genomföra omplaceringar mellan fondkonton har ansetts utgöra skattepliktig förvaltning

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 november 2004 – 31 oktober 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Ett aktiebolag tillhandahåller förvaltning av enskildas andelar inom PPM-kontosystemet genom att erbjuda aktiv förvaltning av kundernas kontobehållning. Förvaltningen består i byten av enskildas andelar mellan olika typer av fonder och placerar tillgodohavandena på vad bolaget anser vara de för dagen bästa marknaderna. För denna tjänst tar bolaget ut en fast årsavgift.

Bolaget frågade om tjänsten är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Omsättning av den med ansökan avsedda tjänsten är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Enligt tredje stycket 1 förstås med värdepappershandel omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte.

Det aktuella undantaget har utformats efter förebild av motsvarande bestämmelser om undantag från skatteplikt för vissa tjänster i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG), närmare bestämt artikel 13 B d 1-6. Som sådana tjänster anges i punkten 5, såvitt här är av intresse, transaktioner och förhandlingar med undantag av förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper.

Av EG-domstolens praxis framgår att med uttrycket ”transaktioner rörande värdepapper” avses transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parternas rättigheter och skyldigheter avseende värdepapper (EG-domstolens dom i mål C-235/00, CSC Financial Services Ltd p. 33).

Nämnden gör följande bedömning.

Med bank- och finansieringstjänster avses enligt 3 kap. 9 § andra stycket ML, såvitt nu är i fråga, inte notariatverksamhet. I förarbetena till undantagsbestämmelsen när den ursprungligen infördes i den numera upphävda lagen (1968:430) om mervärdeskatt (prop. 1989/90:111 s. 193) anförde föredragande statsråd bl.a. att i begreppet notariatverksamhet innefattas normalt bl.a. förvaltning av värdepapper, juridiska tjänster åt kunder samt andra rådgivartjänster.

De åtgärder som bolaget vidtar påverkar inte direkt parternas rättigheter eller skyldigheter avseende de finansiella instrumenten. Bolaget utövar förvaltning genom att ta initiativ till köp och försäljningar. Transaktionerna genomförs inom PPM-systemet. Den tjänst bolaget tillhandahåller är därför till sin karaktär en sådan tjänst avseende förvaltning av värdepapper som enligt ovannämnda förarbetsuttalanden utgör notariatverksamhet (jfr RÅ 2003 not. 178). Omsättningen av tjänsten är således inte undantagen från skatteplikt.

Ovan redovisade synsätt vid bedömningen är enligt nämndens mening i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet har överklagats av sökanden