Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omsättningsland - hårstylister,makeupartister och modeller för foto- och mannekänguppdrag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-12-01

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Tjänster som ett bolag tillhandahåller och som utförs av hårstylister, makeupartister och modeller för foto- och mannekänguppdrag är att hänföra till sådana reklamtjänster som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen.

Redovisningsperioder under tiden den 1 maj 2005 - den 30 april 2007
 
Bolaget tillhandahåller bl.a. tjänster som utförs av hårstylister och makeupartister. Hårstylisternas och makeupartisternas tjänster handlar bl.a. om att assistera med råd och arbete vid reklam- och modefotografering, reklamfilmer, modevisningar etc. Tjänsterna består i att lägga makeup alternativt göra i ordning hår på modeller i enlighet med ett av kunden önskat koncept.

Modelltjänsterna som tillhandahålls av bolaget kan delas in i två olika kategorier. Den första kategorin avser modeller som utför fotograferingsuppdrag där tjänsten innebär att kunden får publicera aktuella bilder i enlighet med avtal. Den andra kategorin avser visningar, dvs. mannekänguppdrag. Dessa senare uppdrag utföras i princip bara i Sverige och utförs endast av speciellt tränade och utvalda modeller.

Frågorna som ställts till Skatterättsnämnden är följande: 
1. Omfattas de tjänster som makeupartister och hårstylister tillhandahåller av bestämmelserna i 5 kap. 7 § ML om uppdragsgivaren är en utländsk näringsidkare? 
2. Om Skatterättsnämnden skulle finna att så inte var fallet, vilken av bestämmelserna i 5 kap. ML ska i så fall tillämpas på de ifrågavarande tjänsterna om uppdragsgivaren är en utländsk uppdragsgivare? 
3. Omfattas de tjänster som modeller tillhandahåller av 5 kap. 7 § ML,
a) i de fall kunden köper en rätt att publicera aktuella bilder vid ett visst antal tillfällen för ett visst bestämt syfte och uppdragsgivaren är en utländsk uppdragsgivare?
b) i de fall modellerna utför s.k. mannekänguppdrag och uppdragsgivaren är en utländsk uppdragsgivare? 
4. Om Skatterättsnämnden skulle finna att så inte var fallet, vilken av bestämmelserna i 5 kap. ML ska i så fall tillämpas på de ifrågavarande tjänsterna om uppdragsgivaren är en utländsk uppdragsgivare?

Skatterättsnämnden beslutade följande.
 
"FÖRHANDSBESKED

Frågorna 1,3 a och 3 b
 
De tjänster som bolaget enligt ansökan tillhandahåller och som utförs av hårstylister, makeupartister och modeller för foto- och mannekänguppdrag är att hänföra till sådana reklamtjänster som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.
 
MOTIVERING
 
Frågorna 1,3 a och 3 b

Bolaget är en modellagentur som tillhandahåller tjänster som utförs av hårstylister och makeupartister. Bolaget tillhandahåller också modeller för foto- och mannekänguppdrag. Hårstylisterna och makeupartisterna utför i enlighet med uppdragsgivarens önskemål håruppsättningar och makeup på modeller som medverkar i reklam- och modefotografering, reklamfilmer, modevisningar etc. De uppdrag som fotomodellerna engageras i har sin grund i s.k. tidningsavtal som innebär att kunden får rätt att vid ett bestämt antal tillfällen publicera de fotografier som framställs i anledning av uppdraget. Den i ansökan omnämnda kategorin "användningsområde" avser ren reklamfotografering och de fotografier som framställs får användas i enlighet med vad som bestäms i ett avtal/mediaplan. Bolagets tillhandahållande av mannekänguppvisningar syftar också till att marknadsföra uppdragsgivarens produkter.
 
Fråga i ärendet är i första hand om tjänsterna utgör sådana reklamtjänster som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 2 ML.

Nämnden gör följande bedömning.
 
Enligt 5 kap. 7 § tredje stycket 1 ML skall vissa tjänster, bl.a. reklamtjänster, anses omsatta utomlands om tjänsterna tillhandahålls härifrån och förvärvaren är en näringsidkare som i ett annat EG-land eller i ett land utanför EG har antingen sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls eller, om näringsidkaren saknar sådant säte eller etableringsställe i det landet, han är bosatt eller stadigvarande vistas där. I sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) finns motsvarande bestämmelser i artikel 9.

Vid bedömningen utgår nämnden från att förvärvaren av bolagets tjänster är en sådan näringsidkare som avses i den nyssnämnda bestämmelsen och att tjänsterna av denne skall användas i reklamsammanhang. Vad avser fråga 3 a utgår nämnden vidare från att bolaget, med hänsyn bl.a. till utformningen av frågan, är innehavare upphovsrätten till aktuella fotografier.
 
Begreppet reklam innebär till sin natur spridande av meddelande som är avsett att informera konsumenter om förekomsten av och kvaliteten hos en vara eller tjänst akt och mening av öka avsättningen. Även om det är vanligast att reklammeddelanden sprids genom ord och bild i press, radio och television, kan spridandet ske också i andra former. T.ex. är det tillräckligt för att en tjänst skall karaktäriseras som en reklamtjänst att anordnandet av ett cocktailparty, en presskonferens, ett seminarium eller liknande innefattar förmedlingen av ett budskap avsett att informera allmänheten om en vara eller tjänst som är föremål för aktiviteten i avsikt att öka försäljningen. Även ett tillhandahållande som är oupplösligt kopplat till ett reklambudskap utgör en reklamtjänst. Således kan förvärv av vissa varor eller tjänster ha ett sådant samband med en reklamkampanj att de skall anses utgöra en reklamtjänst trots att varorna och tjänsterna i sig inte ingår i spridningen av ett reklambudskap (jfr EG-domstolens domar i mål C-68/92, Kommissionen mot Frankrike och mål C-69/92, Kommissionen mot Luxemburg).

Motivet till att reklamtjänster skall anses omsatta i det land där den som tillhandahålls tjänsterna har sin affärsverksamhet är att kostnaden för dessa tjänster, när de tillhandahålls mellan skattskyldiga, ingår i varornas och tjänsternas pris. I den mån den person som tillhandahålls tjänsterna normalt säljer de varor och tjänster som reklamen avsett i den stat där han har sin affärsverksamhet och påför den slutlige konsumenten mervärdesskatt, skall skatten på reklamtjänsten betalas av den personen till den staten.
 
Ovan nämnda synsätt får också anses stå i överensstämmelse med ett av syftena med bestämmelserna i mervärdesskattesystemet om lokaliseringen av transaktionerna, nämligen att säkerställa att de intäkter som genereras av mervärdesskatten går direkt till den medlemsstat i vilken konsumtionen av varan eller tjänsten med all sannolikhet kommer att äga rum. Av de nyssnämnda EG-domarna får enligt nämndens mening anses framgå att begreppet reklamtjänst skall ges en vid innebörd; jfr även p. 17 i EG-domen angående SPI, 2001 REG s. I-02361. 

Med utgångspunkt i det anförda får de tjänster som bolagets tillhandahåller enligt förutsättningarna för frågorna 1 och 3 anses ingå som väsentliga led i uppdragsgivarnas marknadsföring av sina produkter. Bolagets får därför anses medverka till framförandet av ett reklambudskap som har till ändamål att öka uppdragsgivarnas avsättning och de tjänster som avses med frågorna 1,3 aoch 3 b får därför, under de av nämnden tidigare angivna förutsättningarna, anses utgöra sådana reklamtjänster som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 2 ML.
 
Med hänsyn till svaret på frågorna 1, 3 a och 3 b förfaller fråga 2 och fråga 4."     
Kommentar: Skatteverket, som inte delar Skatterättsnämndens tolkning att det är fråga om tjänster som omfattas av 5 kap. 7 § andra stycket 2 ML, har överklagat förhandsbeskedet till Regeringsrätten.