Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Förbjudet lån

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-04-14

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
Efterskänkande av förbjudet lån vilket beskattats hos låntagaren utlöser inte någon beskattning

Inkomstskatt, taxeringsåren 2005 - 2006

A äger samtliga aktier i AB X. Under år 1995 lånade han ett belopp av bolaget. Lånet, som ansågs lämnat i strid mot bestämmelserna i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen, togs upp hos honom som intäkt av tjänst vid 1996 års taxering enligt bestämmelserna om beskattning av förbjudna lån i punkt 15 av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen.

Bolaget överväger nu att efterskänka sin fordran på A. Han frågar därför om en sådan åtgärd medför att han ska beskattas på nytt.

Skatterättsnämndens beslutade följande.

”Ett efterskänkande av lånet utlöser inte någon beskattning för A.”

Som motivering angavs följande:

”Grunden för beskattning av förbjudna lån var att sådana lån oftast innebar ett uttag för gott av medel från företaget (jfr prop. 1975/76:79 s. 92). Av allmänna principer följer att om beskattning skett då ett förbjudet lån lämnades skall ytterligare beskattning vid en senare nedskrivning av lånet inte ske (jfr RÅ 2003 not. 119 och RÅ85 1:52).

I förevarande fall beskattades A när han mottog ett förbjudet lån från sitt bolag. Vid sådant förhållande skall han inte beskattas när bolaget efterskänker lånet.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, se skrivelse 2005-01-10, dnr 130 14341-05/111 (finns på Skatteverkets hemsida under verkets ställningstaganden). Det överklagas inte av Skatteverket.