Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Meddelat prövningstillstånd

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005

Dnr/målnr/löpnr:
-
Saken: Ett bolag gör i en skadeståndsprocess som inleds år 1996 gällande att det har ett anspråk på skadestånd. Bolaget vinner framgång i tingsrätten år 1997, vars dom fastställs av hovrätten året därpå. Hovrättens dom överklagas hos Högsta domstolen, men innan domstolen tagit ställning förliks parterna i början av år 1999 och skadeståndet betalas omedelbart ut. Fråga om rätt beskattningsår för skadeståndet.

RR målnr 5089-03; KRNG målnr 5847-01.

Klagande: Den skattskyldige.

Lagrum: 24 § kommunalskattelagen (1928:370) och punkt 1 av anvisningarna till nämnda paragraf. (anm: motsvarande bestämmelser finns numera i 14 kap. 2 och 4 §§ inkomstskattelagen [1999:1229])