Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Särskild löneskatt på pensionskostnader - utsänd personal

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-09-29

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
SLP ska inte påföras på pensionskostnader för anställda som sänds ut längre tid än ett år till land som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte heller har avtal om social trygghet med Sverige.

Beskedet avser taxeringsåren 2006-2008

BAKGRUND

X AB är ett statligt ägt bolag som tillhandahåller konsulttjänster i utlandet. Tjänsterna utförs av anställda i bolaget. Bolaget lämnar pensionsutfästelser åt de anställda och har kostnader för dessa i form av premier för pensionsförsäkringar meddelade i svensk försäkringsrörelse. X AB vill ha besked om särskild löneskatt på pensionskostnader ska utgå på de pensionspremier som avser anställda som sänds ut längre tid än ett år till land som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som inte heller har avtal om social trygghet med Sverige.

FÖRHANDSBESKED

Pensionskostnader för anställda som omfattas av ansökan ska inte ingå i bolagets beskattningsunderlag till särskild löneskatt på pensionskostnader.

MOTIVERING

Av rättsfallet RÅ 2004 ref. 3 framgår att basen för beräkningen av beskattningsunderlaget skall bestämmas efter de principer som gäller för att bestämma beskattningsunderlaget enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. I 1 § tredje stycket denna lag anges att skatteunderlaget skall bestämmas med tillämpning av 2 kap. 4-15 och 17-25 §§ socialavgiftslagen (2000:980).

Av 2 kap. 4 § 1 socialavgiftslagen framgår att arbetsgivaravgifter skall betalas på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige. I 1 kap. 8 § samma lag stadgas att arbete för en arbetsgivare som utförs i ett annat land än det där arbetsgivaren bedriver sin verksamhet anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 2 kap. 9 § socialförsäkringslagen (1999:799). Arbete utomlands för en arbetsgivare med verksamhet i Sverige anses som arbete här i landet, om arbetstagaren är utsänd av arbetsgivaren och arbetet kan antas vara längst ett år (2 kap. 9 § första stycket). I 2 kap. 9 § tredje stycket finns särskilda regler för arbetstagare med statlig arbetsgivare men dessa aktualiseras inte i förvarande ärende. Detta innebär att X AB:s pensionskostnader för de anställda som omfattas av ansökan inte skall ingå i bolagets underlag till särskild löneskatt på pensionskostnader.

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte. Se styrsignalen ”Särskild löneskatt på pensionskostnader för utsänd personal”, 130-186595-05/111, publicerad 2005-04-12 (inkomstskatt näring; arbetsgivarområdet).
130-186595-05/111