Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Löneunderlaget – polskt dotterföretag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-09-07

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Vid beräkning av löneunderlaget får ersättningar som under år 2003 lämnats till arbetstagarna i ett polskt dotterföretag beaktas.

Inkomsttaxering 2005

A är hälftendelägare i X AB som sedan 1991 har ett helägt dotterbolag Y i Polen. A frågar från vilken tidpunkt delägarna i X AB kan få tillgodoräkna sig ersättningar utbetalda av Y vid beräkning av löneunderlaget enligt 43 kap. IL. Det första alternativet är om löner utbetalda under 2003 får beaktas vid 2005 års taxering trots att Polen blev medlem först den 1 maj 2004. Det andra alternativet är om löner utbetalda från 1 maj 2004 får beaktas vid 2006 års taxering. Det tredje alternativet är om löner utbetalda under tidigare år får beaktas med stöd av Europaavtalet mellan EU och Polen som trädde i kraft den 1 februari 1994.

FÖRHANDSBESKED

Vid beräkning av löneunderlaget får ersättningar som under 2003 har lämnats till arbetstagarna i det polska dotterföretaget Y beaktas.

BESLUT

I den mån ansökan inte besvarats genom förhandsbeskedet avvisas den.
  

MOTIVERING

”Enligt 2 kap. 2 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, gäller att om en utländsk stat under ett år blir medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vid någon annan tidpunkt än vid ingången av ett beskattningsår skall staten vid tillämpningen av bestämmelserna i denna lag anses som medlem under hela beskattningsåret.

Eftersom Polen blev medlem i EU i maj 2004 skall landet vid tillämpning av IL räknas som medlem under hela beskattningsåret 2004. Det innebär att A vid beräkning av sitt löneunderlag avseende beskattningsåret 2004 enligt 43 kap. 12-16 §§ IL får beakta ersättningar som lämnats till arbetstagarna i det polska dotterföretaget under hela 2003 (jfr RÅ 2000 ref. 47).

Beslutet

I ansökan saknas underlag för att lämna förhandsbesked i vidare omfattning än som skett.”

Kommentar:
Förhandsbesked överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.