Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Underprisöverlåtelser vid uppdelning av ägande i aktiebolag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-09-06

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Delägare som via ett nybildat aktiebolag förvärvar ett dotterbolag till underpris från en koncern där han är verksam ska inte beskattas i inkomstslaget tjänst för förvärvet. Beskattning av överlåtelse till underpris av aktierna i det överlåtande moderbolaget till den andra delägaren ska grundas på avtalad ersättning

Inkomsttaxering 2006-2008

Två bröder äger hälften var i företagen X AB och Y AB, verksamma inom samma bransch. Den ena brodern, A, ansvarar för verksamheten i X AB och den andra, B, för verksamheten i Y AB. Avsikten är nu att dela upp verksamheten och ägandet mellan bröderna så att A blir ensam ägare till X AB och B ensam ägare till Y AB. Uppdelningen går till så att X AB först överlåts till Y AB till underpris. I syfte att utjämna substansen i bolagen lämnas sedan utdelning från X AB till Y AB, varefter X AB överlåts till underpris för bokfört värde till ett av delägare A anskaffat nybildat bolag, NYAB. Därefter överlåter A sina aktier i Y AB till B för 1 kr, vilket understiger marknadspriset.

A har ställt följande frågor:

1

Kan A bli beskattad såsom för inkomst av tjänst på grund av de förmögenhetsvärden som tillförs NYAB vid förvärvet av aktierna i X AB?

2

Föranleder överlåtelsen av aktierna i Y AB till B några beskattningskonsekvenser för A bortsett från att erhållen likvid skall tas upp som intäkt vid kapitalvinstbeskattningen?

Skatterättsnämnden lämnade följande förhandsbesked:

FÖRHANDSBESKED

”Fråga 1

Överlåtelsen medför inte någon beskattning av A i inkomstslaget tjänst.

Fråga 2

Beskattningen av A skall inte grundas på annan ersättning för aktierna än den avtalade.”

MOTIVERING

”Nämnden gör följande bedömning.

Fråga 1

Tillämpningsområdet för underprisöverlåtelser enligt 23 kap. IL begränsas av bestämmelserna i kapitlets 2 §. Genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2003 ändrades 2 § varigenom näringsbetingade andelar som omfattas av skattefrihet vid avyttring enligt 25 a kap. IL undantogs från reglernas tillämpning. Det ledde till att det undantag från utdelningsbeskattning som finns i 23 kap. 11 § IL inte var tillämpligt i ett sådant fall där fråga var om överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris mellan två aktiebolag med samma person som ägare (RÅ 2004 ref. 140). Genom en ändring av 23 kap. 2 § IL har införts en möjlighet att underlåta utdelningsbeskattning i en sådan situation som avsågs i rättsfallet (SFS 2005:269). Den aktuella bestämmelsen, som numera finns i ett nytt andra stycke i 2 §, har försetts med ett undantag som innebär att vissa bestämmelser i 23 kap. IL, bl.a. 11 §, tillämpas om där angivna förutsättningar föreligger. Ändringen avser avyttringar efter den 1 juni 2005 men omfattar på begäran av den skattskyldige även avyttringar dessförinnan om de gjorts efter den 30 juni 2003.

I förevarande ärende är villkoren för att tillämpa 23 kap. 11 § IL uppfyllda. Med anledning av att aktierna i överlåtande företag kan vara kvalificerade andelar regleras där, utöver frihet från utdelningsbeskattning, även skattefrihet i inkomstslaget tjänst. Enligt första stycket andra meningen 2 skall den som äger en kvalificerad andel i ett företag som gör ett underprisförvärv inte heller beskattas i inkomstslaget tjänst i anledning av underprisöverlåtelsen.

Av förutsättningarna i ärendet framgår att A:s aktier i NYAB blir kvalificerade andelar i och med att det bolaget förvärvar aktierna i X AB. Undantaget från beskattning i inkomstslaget tjänst får därmed anses tillämpligt, jfr 23 kap. 23 § IL.

Fråga 2

Enligt nämndens mening saknas anledning i ett fall som det förevarande att avvika från det avtalade priset vid bedömningen av det sista ledet i bolagsuppdelningen.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med skatteverkets uppfattning och överklagas inte.