Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

CFC-regler, finansiell verksamhet, EG-rätt

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-07-08

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Upplåtelse av varumärken har ansetts utgöra sådan finansiell verksamhet som omfattas av den s.k. CFC-lagstiftningen. De nationella bestämmelserna har även ansetts vara förenliga med EG-fördragets regler om fria kapitalrörelser mot tredje land.

Inkomsttaxeringarna 2005-2008

BAKGRUND

AB X är moderbolag i en koncern som är etablerad i ett antal länder. I Schweiz har etableringen skett genom det helägda dotterbolaget SA. Bolaget svarar för koncernens försäljning på den schweiziska marknaden, koncernens inköpsfunktion i sin helhet samt hanteringen av koncernens varumärken. Hanteringen av varumärken innebär bl.a. administration av varumärkesregistreringar samt åtgärder för att skydda, vidmakthålla och utvidga existerande rättigheter. Bolaget hanterar vidare marknadsföringen av varumärkena samt underlicensieringen av dessa såväl koncerninternt som externt. För licensieringen erhåller bolaget royalty. SA äger vissa varumärken själv men licensierar den största delen från moderbolaget.

Varumärkeshanteringens andel i relation till SA:s omsättning var 42 procent under år 2004 men kunde för följande år förväntas sjunka till mellan 30 och 33 procent.

AB X överväger en omstrukturering av verksamheten i SA i så måtto att varumärkeshanteringen överförs till ett särskilt bolag som där kommer att utgöra den enda verksamheten.

FRÅGESTÄLLNING

AB X vill ha besked om de inkomster som SA erhåller från varumärkeshanteringen i den aktuella strukturen respektive om verksamheten överförs till ett särskilt bolag utgör inkomst från finansiell verksamhet (frågorna 1 och 2). Vidare önskas besked om hur stor omfattningen av annan verksamhet än den finansiella skall vara för att beskattning enligt bestämmelserna i 39 a kap. IL skall underlåtas (fråga 3 a) samt hur bedömningen görs av omfattningen av den finansiella verksamheten i förhållande till SA:s övriga verksamheter (fråga 3 b). Sökanden frågar slutligen om beskattning enligt de nämnda bestämmelserna är förenlig med gemenskapsrätten.

FÖRHANDSBESKED

Frågorna 1-2

Den omfrågade verksamheten utgör sådan finansiell verksamhet som avses i bilaga 39 a till IL. Svaret blir detsamma om verksamheten bedrivs i ett särskilt bolag och utgör den enda verksamheten i detta. Artikel 56 i EG-fördraget hindrar inte att AB X beskattas enligt bestämmelserna i 39 a kap. 13 § IL.

I BESLUT avvisades ansökan såvitt avsåg frågorna 3 a och 3 b.

MOTIVERING

Som förutsättningar i ärendet ges att SA:s nettoinkomst kommer att vara lågbeskattad på sätt anges i 39 a kap. 5 § IL.

Bestämmelsen i 39 a kap. 7 § första stycket IL är tillämplig på SA:s inkomst från varumärkeshanteringen eftersom den är lågbeskattad och omfattas av skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz. Av den bestämmelsen och bilaga 39 a följer att inkomst från finansiell verksamhet skall beskattas enligt de särskilda reglerna.

Frågorna 1 och 2

I ärendet aktualiseras vad som avses med inkomst från annan finansiell verksamhet än bank- och finansieringsrörelse. Uttrycket finansiell verksamhet har inte definierats i 39 a kap. IL eller i den till kapitlet fogade bilagan.

Enligt det ursprungliga förslaget till lagstiftning som 1998 års Företagsskatteutredning lämnade (SOU 2001:11) skulle beskattningen inriktas på inkomster av passiv verksamhet. I det omarbetade förslag som ledde till lagstiftning valdes i stället att som huvudregel låta de särskilda reglerna omfatta alla typer av inkomster som definieras som lågbeskattade.

Tillämpningsområdet begränsas genom att undantag görs om en utländsk juridisk person med lågbeskattad inkomst hör hemma och är skattskyldig i en stat eller jurisdiktion som räknas upp i bilaga 39 a. Därigenom kommer någon beskattning inte att aktualiseras beträffande ett mycket stort antal stater. I flertalet övriga fall – bortsett från inkomster avseende verksamhet i utpräglade lågskatteländer – inriktas beskattningen främst på inkomster från finansiell verksamhet och försäkringsverksamhet (för EES-ländernas del omfattas endast koncernintern sådan verksamhet).

Av förarbetena framgår att avsikten varit att begreppet finansiell verksamhet i stor utsträckning skall omfatta samma typ av inkomster som åsyftades i det ursprungliga förslaget. I första hand är det fråga om avkastning på kapital som exempelvis räntor, utdelningar, kapitalvinster, royalty och leasinginkomster (prop. 2003/04:10 s. 66 och 74). Förarbetena anger vidare att finansiell verksamhet inkluderar alla finansiella aktiviteter oavsett om de är tillståndspliktiga eller ej (a.prop. s. 67). Det framgår också att där det förekommer blandad verksamhet krävs för att de särskilda reglerna skall tillämpas att inkomsterna av finansiell verksamhet är av viss omfattning (a.prop. s. 68 och 75).

Sammanfattningsvis följer av det anförda att lagstiftaren avsett att ge begreppet finansiell verksamhet en förhållandevis vid tillämpning, särskilt när fråga är om verksamhet i en stat utanför EES-området. En sådan verksamhet utmärks ofta av att den inriktas på vad som typiskt sett framstår som passiva inkomster.

SA:s verksamhet består till inte obetydlig del av att upplåta varumärken. Verksamheten i den delen får anses vara av sådant slag som faller inom begreppet finansiell verksamhet. Med hänsyn härtill och till inkomsternas omfattning finner nämnden att inkomsterna av varumärkeshanteringen är att hänföra till inkomst från en sådan annan finansiell verksamhet än bank- och finansieringsrörelse som avses i bilaga 39 a till IL. Det innebär att AB X är skattskyldigt enligt interna regler för överskottet av inkomsterna från varumärkeshanteringen hos SA enligt bestämmelserna i 39 a kap. 13 § IL.Bedömningen blir densamma om verksamheten i stället bedrivs i ett särskilt bolag och utgör den enda verksamheten i detta.

EG-rätten

I denna del lämnade nämnden i princip samma motivering som Skatteverket refererat såvitt avser fråga 2 i dokument ID SBET-6BCJ66.

Frågorna 3 a och 3 b

Frågorna lämpar sig inte för förhandsbesked.

Kommentar:
SRN meddelade samma dag ytterligare två förhandsbesked som rörde koncernintern upplåtelse av licensrättigheter avseende utnyttjande av vissa IT-system respektive förvärv av förfallna fordringar från andra koncernbolag. I båda fallen lämnade nämnden närmast identiska motiveringar som i det ovan refererade.

Skatteverket har begärt fastställelse av beskeden hos RR.