Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Begränsat skattskyldiga, underprisöverlåtelse, svenska aktier, utländskt bolag, skatteflyktslagen

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-07-08

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig när begränsat skattskyldiga fysiska personer till underpris överlåter sina aktier i ett svenskt aktiebolag till ett annat svenskt aktiebolag som är indirekt ägt av samma fysiska personer via en utländsk juridisk person

Inkomsttaxeringarna 2005-2008

BAKGRUND

Makarna A och B är sedan år 2000 bosatta i Storbritannien. De har inte sådan väsentlig anknytning till Sverige som avses i 3 kap. 3 § IL och är därmed endast begränsat skattskyldiga i Sverige.

Makarna äger hälften vardera av aktierna i AB X. Bolaget innehåller endast räntebärande tillgångar till ett marknadsvärde av ca 100 miljoner kronor som härrör från avyttring av marknadsnoterade svenska aktier. Vidare innehar de hälften vardera av det i Luxemburg registrerade bolaget S.A., vilket i sin tur äger samtliga aktier i AB Y.

För att renodla sitt ägande överväger nu makarna att mot en ersättning av 50 000 kronor vardera avyttra sina aktier i AB X till AB Y. Deras avsikt är att därefter likvidera AB X så att dess tillgångar ägs direkt av AB Y. I ett senare skede skall även AB Y avvecklas genom utdelning av bolagets tillgångar till S.A.

FRÅGESTÄLLNING

Med anledning av den tilltänkta avyttringen frågar makarna om underprisförsäljningen av aktierna i AB X till AB Y skall kapitalvinstbeskattas som om de sålt aktierna till marknadsvärdet (fråga 1) samt om lagen (1995:575) mot skatteflykt är tillämplig på underprisförsäljningen (fråga 4). Sökandena önskar vidare, inför en tilltänkt hemflyttning, svar på om ovan tänkta underprisförsäljning under tid då de är obegränsat skattskyldiga i Sverige föranleder att de skall anses ha tagit emot utdelning eller annan inkomst från AB X (fråga 2) och om så är fallet med vilket belopp (fråga 3).

FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Aktierna i AB X skall anses avyttrade mot avtalad ersättning.

Fråga 2

Underprisöverlåtelsen medför ingen annan inkomstbeskattning av sökandena.

Fråga 4

Lagen (1995:575) mot skatteflykt är inte tillämplig på underprisöverlåtelsen av aktierna i AB X.

MOTIVERING

Fråga 1

Av RÅ 2002 not. 210 följer att aktierna skall anses avyttrade mot avtalad ersättning.

Fråga 2

Anledning saknas att anse att underprisöverlåtelsen av aktierna i AB X innebär ett sådant förfogande över det överförda värdet att utdelningsbeskattning skall ske.

Fråga 3

Frågan förfaller.

Fråga 4

Underprisöverlåtelsen kan inte anses medföra att skatteflyktslagen blir tillämplig. Det saknar därvid betydelse om sökandena är begränsat eller obegränsat skattskyldiga i Sverige. Nämnden har vid besvarandet av frågan inte tagit ställning till eventuella efterföljande transaktioner.

Ordföranden och en ledamot var med instämmande av nämndens sekreterare av skiljaktig mening och anförde.

Makarna A och B, som är bosatta i Storbritannien och endast begränsat skattskyldiga i Sverige, avser att till underpris överlåta sina aktier i AB X till ett vilande svenskt aktiebolag, AB Y, som de äger via ett luxemburgskt bolag, S.A. Efter aktieöverlåtelsen skall AB X likvideras. Makarna planerar att i ett senare skede även avveckla AB Y genom att dela ut bolagets tillgångar till moderbolaget som därefter kan komma att säljas. I utgångsläget är det endast AB X som har tillgångar av någon omfattning. Övriga bolag bedriver inte någon verksamhet. Enligt vad som kan utläsas av handlingarna i ärendet är skälet till omstruktureringen att undvika att någon svensk skatt skall utgå vid en avveckling av tillgångarna. Det framgår också att makarna enligt intern brittisk rätt inte beskattas för en vinst vid avyttring av andelar i moderbolaget om de inte tar in vinsten till landet.

Som stöd för sin uppfattning att aktierna i AB X inte skall anses avyttrade mot en ersättning som motsvarar marknadsvärdet enligt 53 kap. 6 och 7 §§ IL åberopar makarna EG-domstolens förhandsavgörande i mål C-436/00, X och Y mot Riksskatteverket, REG 2002 s. I-10829 och Regeringsrättens följande dom RÅ 2002 not. 210. EG-domstolen fann i det målet att det stred mot etableringsfriheten att tillämpa ifrågavarande bestämmelser när i Sverige bosatta personer överlät sina aktier i ett svenskt aktiebolag till underpris till ett annat svenskt aktiebolag ägt av en utländsk juridisk person som i sin tur ägdes av säljarna.

Med hänsyn till vad som upplysts om den aktuella bolagsstrukturen framgår inte annat än att etableringen av S.A. i Luxemburg tillkommit för att makarna skall kunna utnyttja artikel 43 i EG-fördraget om etableringsfrihet som ett led i sin skatteplanering. Någon egentlig gränsöverskridande verksamhet som EG-fördraget syftar till att värna, och som uppenbarligen var ifråga i målet C-436/00, X och Y, föreligger inte (jfr EG-domstolens dom i mål C-212/97, Centros, REG 1999 I-1459 punkt 24–27). Med hänsyn härtill anser vi att fråga är om en sådan situation då gemenskapsrätten inte med fog skulle kunna åberopas (jfr EG-domstolens avgörande i målet C-23/93, TV10, REG 1994 s. I-04795, svensk specialutgåva XVI s. I-00159, punkterna 20–22 och Schön, British Tax Review 2001 s. 252). EG-rättens regler om fria kapitalrörelser föranleder inte någon annan bedömning (jfr t.ex. dom den 7 september 2004 i mål C-319/02, Manninen, punkten 29) .

Om emellertid förhållandena vore sådana att etableringsrätten skulle kunna åberopas skulle i enlighet med EG-domstolens avgörande i målet X och Y en inskränkning av etableringsrätten kunna föreligga. Till skillnad mot i det målet anser vi att i förevarande fall en inskränkning skulle kunna rättfärdigas med hänsyn till skattesystemets inre sammanhang. EG-domstolens överväganden i den delen i mål nr C-436/00 grundades på att X och Y var bosatta i Sverige vid tidpunkten för underprisöverlåtelsen (punkten 58). I den situationen ansåg domstolen att skattesystemets inre sammanhang skulle kunna ”säkerställas med medel som är mindre ingripande och i mindre grad inverkar på etableringsfriheten och som särskilt avser risken att den skattskyldige slutligt flyttar utomlands …” (punkten 59). I detta fall synes sådana alternativ inte föreligga. Om den avtalade ersättningen skulle godtas innebär det, med de kompletterande transaktioner som kan komma att vidtas, att någon svensk beskattning enligt generella regler inte skulle kunna aktualiseras.

Av det anförda följer att vi anser att bestämmelserna i 53 kap. 6 och 7 §§ IL är tillämpliga vid en avyttring av aktierna i AB X. Vi anser att förhandsbeskedet borde ha utformats i enlighet härmed.

Kommentar:
Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket.