Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Gåva av byggnadsrörelse – uttagsbeskattning?

Datum: 2005-09-06

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Överlåtelse genom gåva av hel byggnadsrörelse till ett av närstående ägt aktiebolag har inte ansetts utlösa uttagsbeskattning även om bolaget eller dess ägare inte bedriver aktiv byggnadsrörelse.

Inkomsttaxeringarna 2006-2008.

A bedriver sedan år 1983 fastighetsförvaltning i enskild firma. Firman övertogs år 1967 från fadern och fram till år 1983 bedrev A byggnadsrörelse i firman. Fastigheterna i firman utgör lagertillgångar på grund av den tidigare bedrivna byggnadsrörelsen. A planerar nu att genom gåva överlåta hela rörelsen till ett av en systerson helägt aktiebolag, F AB. Systersonen bedriver sedan tidigare fastighetsförvaltning. Varken systersonen eller F AB har bedrivit byggnadsrörelse eller handel med fastigheter.

Bolaget övertar samtliga fastigheter och låneskulder och erlägger en vederlagsrevers om 32 mkr. Fastigheternas taxeringsvärde uppgår till drygt 40 mkr. Marknadsvärdet överstiger taxeringsvärdet. Det skattemässiga värdet uppgår till 1,9 mkr.

Ett alternativ till ovanstående är att A kommer att äga 1-10% av aktierna i F AB.

A ställer bl.a. följande frågor:

1
Kan den planerade överlåtelsen av byggnadsfirman mot vederlag understigande taxeringsvärdena på fastigheterna utlösa uttagsbeskattning hos A?

2
Kan överlåtelsen medföra beskattning för skillnaden mellan vederlag och skattemässiga restvärden på fastigheterna?

4
Kan A:s expansionsfond överföras till ett AB i vilket A äger högst 10% utan beskattningskonsekvenser för A?

Skatterättsnämnden lämnade följande förhandsbesked:

”Förhandsbesked

Frågorna 1 och 2

Fastighetsöverlåtelsen medför inte några beskattningskonsekvenser för A.

Fråga 4

Överlåtelsen till aktiebolaget utgör inte hinder mot att expansionsfonden upphör utan att gjorda avdrag för avsättning till fonden skall återföras.”

Motivering

”Frågorna 1 och 2

A gör gällande att överlåtelsen av fastigheterna med stöd av rättsfallet RÅ 2004 ref. 42 skall betraktas som en gåva som inte skall föranleda några beskattningskonsekvenser för honom. Frågan i rättsfallet var om införandet år 1998 av det regelsystem för underprisöverlåtelser som nu finns i 22-23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ändrat den praxis (bl. a RÅ 1988 not. 710) som hade utvecklats i fråga om överlåtelser av gåvokaraktär omfattande en hel näringsverksamhet med fastigheter som utgör lagertillgångar. Regeringsrätten svarade nej. Det innebär att förvärvaren i stället träder in i överlåtarens skattemässiga situation.

Det som gör att A ändå är osäker på om praxis är tillämplig i förevarande fall är om det krävs att det förvärvande bolaget, eller alternativt att bolagets ägare, påbörjar en aktiv byggnadsrörelse.

Avgörande för att i praxis behandla en underprisöverlåtelse som en gåva som inte medför några beskattningskonsekvenser för överlåtaren synes vara att den avser hela den näringsverksamhet som utgör byggnadsrörelse hos överlåtaren och att ersättningen understiger de överlåtna fastigheternas taxeringsvärden. Huruvida förvärvande bolag eller dess ägare bedriver eller kommer att bedriva aktiv byggnadsrörelse synes däremot inte ha någon betydelse vid bedömningen (jfr RÅ 2004 ref. 42 och 1989 ref. 112).

Den aktuella överlåtelsen skall därför enligt nämndens mening bedömas i enlighet med redovisad praxis. Med hänsyn härtill och under förutsättning att övriga villkor för underprisöverlåtelse är uppfyllda skall överlåtelsen inte föranleda någon inkomstbeskattning för A.”

/----/

”Fråga 4

Enligt 34 kap. 20 § IL kan under vissa förutsättningar en expansionsfond upphöra utan att avdrag för avsättning till expansionsfond återförs till beskattning. En av förutsättningarna är att den enskilde näringsidkaren överlåter samtliga realtillgångar i näringsverksamheten till ett aktiebolag som han äger aktier i eller genom överlåtelsen kommer att äga aktier i. Av ordalydelsen framgår att även överföringar genom gåvor omfattas. Att A kommer att äga endast en mindre del av aktierna i det förvärvande bolaget utgör inte hinder mot att bestämmelsen skall anses vara tillämplig. Om också övriga förutsättningar i 34 kap. 20 § IL är uppfyllda skall därmed gjorda avdrag inte återföras till beskattning.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med skatteverkets uppfattning och överklagas inte.