Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omsättning, Courtagedelning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-07-01

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Ersättning benämnd courtage utgör ersättning för en tillhandahållen tjänst. Omsättningen är inte undantagen från skatteplikt.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 januari 2005 – 31 december 2007.

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

X AB tar emot order om köp och försäljning av värdepapper från kunder och registrerar dessa i Y AB:s ordersystem. Därefter verkställer Y AB ordern. Utgör det courtage som X AB erhåller ersättning för ett tillhandahållande av tjänster till Y AB och är den tjänsten i så fall undantagen från skatteplikt.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Samtliga frågor

Den som courtage betecknade ersättning som X AB erhåller utgör ersättning för en tillhandahållen tjänst.

Omsättningen av tjänsten är inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

Det saknar betydelse för bedömningen att X AB avvecklar det s.k. aktiebordet och att Y AB, även registrerar slutkundens order samt uppbär ersättningen, som till en del därefter överförs till X AB.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 9 § första stycket ML undantas från skatteplikt omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet. Med bank- och finansieringstjänster avses enligt andra stycket inte notariatverksamhet, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen. Med värdepappershandel förstås enligt tredje stycket 1 omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar.

Enligt artikel 13 B. d 1-6 i sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) skall från skatteplikt undantas ett antal närmare angivna tjänster inom det finansiella området. Som sådana tjänster anges i punkten 5, såvitt här är av intresse, transaktioner och förhandlingar med undantag av förvaltning och förvar rörande aktier, andelar i bolag eller andra sammanslutningar, obligationer och andra värdepapper.

Av EG-domstolens praxis framgår att med uttrycket ”transaktioner rörande värdepapper” avses transaktioner som kan skapa, förändra eller utsläcka parternas rättigheter och skyldigheter avseende värdepapper. Vidare har domstolen funnit att uttrycket ”förhandlingar... rörande...värdepapper” inte avser tjänster som endast består i att tillhandahålla information om en finansiell produkt och i förekommande fall ta emot och handlägga ansökningar om att få teckna motsvarande värdepapper, utan att utfärda dessa (jfr EG-domstolens dom i mål C-235/00, CSC Financial Services Ltd, p. 33 och 41).

Nämnden gör följande bedömning.

Det tillhandahållande som uppkommer genom att X AB tar emot en order från kunden för att sedan registrera den i Y AB:s ordersystem varefter denna verkställer ordern, innebär enligt nämndens mening att Y AB utför en tjänst för vilken det som courtage betecknade utgör ersättning (fråga 1).

X AB:s tillhandahållande påverkar inte de egentliga parternas, dvs. säljarens och köparens, rättigheter och skyldigheter avseende de finansiella instrumenten. Den omständigheten att instrumenten i vissa fall levereras till eller från Y AB:s eget lager, liksom det faktum att Y AB köper och säljer värdepapper i eget namn och därför i ML:s mening omsätter dessa, kan inte anses ändra detta förhållande. X AB:s verksamhet med orderupptagning och registrering innebär inte att X AB deltar i genomförandet av transaktionerna eller förhandlingarna och kan därför inte anses som förmedling av värdepapper (jfr bl.a. RÅ 2003 ref. 72). Omsättningen utgör således inte sådan värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet som avses i 3 kap. 9 § ML. Inte heller finner nämnden att omsättningen kan anses utgöra sådan från skatteplikt undantagen bank- och finansieringstjänst som avses i nämnda lagrum (fråga 2).

Med hänsyn till att innehållet i X AB:s tjänst, även efter avvecklingen av aktiebordet och Y AB:s övertagande av uppgiften att registrera ordern, i allt väsentligt är detsamma när den utförs i enlighet med de i frågan givna förutsättningarna saknas anledning att för detta fall göra en annan bedömning än den som gjorts ovan (fråga 3).”

Kommentar:
Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, har överklagats av sökanden.