Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden 2004

Framställning av periodisk publikation

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2004-12-23

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Utförande av vissa tjänster på ett periodiskt medlemsblad före tryckning har ansetts utgöra sådan omsättning av framställningstjänster som undantas från skatteplikt.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden den 1 mars 2004 – den 28 februari 2007.

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

Bolaget utförde tjänster på ett periodiskt medlemsblad. Tjänsterna avsåg bearbetning av redaktionellt material och annonser innan publikationen överlämnades till ett tryckeri för tryckning. De avsedda tjänsterna var enligt bolaget :

1. Layout, det vill säga grafisk, ej journalistisk, bearbetning av text och bilder.

2. Bildrepro. Inscanning av bildoriginal eller bearbetning av digitala bilder för tryckanpassning.

3. Rippning av tryckoptimerade pdf-filer och icc-länkade färgprovtryck, dvs. att digitalt bearbeta materialet så att det går att bränna ned på en tryckplåt.

4. Kontrollera att inlämnat annonsmaterial har rätt typsnitt och färg samt ändra i det fall typsnittet och färgen inte stämmer med specifikationer.

5. Möte med tidningens redaktion för att planera var annonser ska placeras och tillhandahålla färgprovtryck av tidningen.

6. Sammanslagning av textmaterial och annonser, dvs. inplacering av annonserna på köpt annonsplats tillsammans med textmaterialet.

Punkterna 1, 3 och 5 innebär att bolaget eventuellt utför vissa ändringar i det material redaktionen och annonsörerna lämnar till bolaget.

Bolaget frågade om ovan angivna arbeten utgör sådana framställningstjänster som är undantagna från skatteplikt.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

” FÖRHANDSBESKED

Omsättning av bolagets tjänster är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200), ML.

MOTIVERING

Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 13 § ML bl.a. omsättning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda. Enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 samma lag undantas från skatteplikt vidare omsättning av tjänster som tillhandahålls en utgivare av sådana publikationer som avses i bl.a. 13 § på uppdrag av honom, om tjänsterna avser framställning av publikationen, varmed förstås mångfaldigandet eller de tekniska tjänster som krävs för mångfaldigandet av publikationen, eller avser distribution av upplagan eller någon annan åtgärd som naturligt hänger samman med framställningen.

Undantaget enligt 3 kap. 19 § ML fick sin nu gällande lydelse genom SFS 2002:1004. Av förarbetena, prop. 2002/03:5, framgår bl.a. följande. Frågan om ändrad lagstiftning uppkom med anledning av att begreppet framställning kommit att få en restriktiv tillämpning och att tillämpningsområdet för undantagsbestämmelsen därvid fått en begränsad omfattning (a.prop. s. 32). Numera utför tryckeriet inte alltid själv hela framställningsprocessen inklusive kringtjänster. I stället finns det många aktörer som var och en kan tillhandahålla utgivaren tjänster som kan anses ingå i framställningen av publikationen. En grundläggande förutsättning för omarbetningen av bestämmelsen var dels att skattefriheten inte skall vara beroende av vem som tillhandahåller tjänsten, dels att de tjänster som tidigare utgjort framställnings- och kringtjänster även i fortsättningen skulle omfattas av undantaget (s. 39).

Vidare angavs i specialmotiveringen följande. Med ”mångfaldigande” enligt 3 kap. 19 § första stycket 2. första strecksatsen förstås själva tryckningen (eller motsvarande) av en publikation. Med tjänster som krävs för mångfaldigande avses sådana tekniska moment som är nödvändiga för att materialet skall vara möjligt att mångfaldiga. Att t.ex. anpassa olika material som beställaren tillhandahåller, såsom texten och bilderna, till det tekniska system som skall användas vid tryckningen utgör en framställningstjänst. Däremot kan inte arbete som i vidare mening är inriktat på framställningen utgöra en sådan teknisk tjänst som krävs för mångfaldigandet av publikationen. Exempel på tjänster som i regel faller utanför tillämpningen av undantaget är bl.a. redaktionellt arbete (s. 103).

Fråga i ärendet är om bolagets verksamhet i allt väsentligt skall anses avse en teknisk anpassning av text och bild inför tryckningen och därmed utgöra en framställningstjänst eller om bolagets tillhandahållanden skall anses utgöra en del av det redaktionella arbetet.

Nämnden gör följande bedömning.

Mot bakgrund av vad som upplysts om innehållet i bolagets verksamhet får denna enligt nämndens mening i allt väsentligt anses ingå som ett led i det tryckeritekniska arbetet med tidskriften och vara av ett slag som i vart fall tidigare har utförts av tryckerier. Med hänsyn härtill bör verksamheten, i enlighet med vad som anförts i de tidigare återgivna uttalandena i förarbetena, anses ingå i framställningen av publikationen. I den mån bolaget även kan anses tillhandahålla tjänster av redaktionellt slag får dessa tjänster anses underordnade framställningstjänsten och så obetydliga att de skall bedömas som ingående i den tjänsten.”

Kommentar:
Förhandsbesked har tidigare, den 15 juni 2004, meddelats i liknande fråga. Se rättsfallsprotokoll 18/04 Båda förhandsbeskeden har överklagats av Skatteverket.

Skatteverkets diarienummer 130 248222-04/593