Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skattskyldighet; förvärv av konsulttjänster från moderbolag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-23

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Rådgivande tjänster som tillhandahålls av moderbolag ska anses utgöra konsulttjänster som förvärvaren av tjänsterna är skattskyldig för

Redovisningsperioder under tiden den 1 maj 2004 - 30 april 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

”A AB, som enligt vad som upplysts yrkesmässigt upplåter bostäder, är dotterbolag till S.A., som har säte i Luxemburg. Enligt ett ingivet avtal skall S.A. tillhandahålla A AB kompetent rådgivning och bistånd i frågor som gäller projektplanering, finansiering, beräkning av kassaflöden, fastighetsförvärv, kontraktsförhandlingar m.m. Enligt avtalet skall A AB för detta erlägga en månatlig ersättning, benämnd management fee, om X tusen euro samt ersättning för resekostnader. Enligt avtalet kan ytterligare ersättning utgå för igångsättande av byggnadsprojekt. Bolagets ägare är de som utför rådgivningen och annat bistånd.

A AB önskar få besvarat genom ett förhandsbesked om S.A.:s tillhandahållanden innebär att skattepliktiga omsättningar föreligger för vilka A AB är skattskyldigt.”

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

A AB är skattskyldigt till mervärdesskatt såsom förvärvare av de med ansökan avsedda tjänsterna.”

Efter den redogörelse av omständigheterna som framgår ovan lämnade Skatterättsnämnden följande motivering till förhandsbeskedet.

”Nämnden gör följande bedömning.

Enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anses vissa särskilt uppräknade tjänster omsatta inom landet om de tillhandahålls från ett annat EG-land till en näringsidkare i Sverige och enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML är den som förvärvar en sådan tjänst skattskyldig för omsättningen om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare och förvärvaren är en näringsidkare. Sådana tjänster som omfattas av bestämmelsen är enligt 5 kap. 7 § andra stycket 3 bl.a. konsulttjänster och liknande tjänster.

De tjänster som S.A. enligt det ovan redovisade avtalet tillhandahåller A AB i dess fastighetsförvaltande verksamhet får anses vara att biträda med råd och kunskap m.m. på ett sätt som är typiskt och utmärkande för konsulttjänster och liknande tjänster. Tjänsterna kan med hänsyn till innehåll och omfattning och till att de utförs mot särskild ersättning inte anses begränsade till vad som normalt ingår i utövandet av rättigheter som följer enbart av ägarrollen (jfr bl.a. EG-domstolens dom i mål C-16/00 ang. Cibo Participations SA, REG 2001 s. I-6663 och RÅ 2003 ref. 36). Nämnden delar således inte A AB:s uppfattning att de förvärvade tjänsterna inte utgör konsulttjänster eller liknande tjänster i mervärdesskattehänseende.

Det kan i och för sig sättas i fråga om tjänsterna, med hänsyn till att A AB bedriver fastighetsförvaltning, avser A AB:s fastigheter belägna i Sverige och att konsulttjänsterna då skulle anses omsatta här i landet enligt 5 kap. 4 § ML. Av handlingarna framgår emellertid inte att tjänsterna avser vissa fastigheter utan att tjänsterna är av mer övergripande natur, vilket också är nämndens utgångspunkt vid bedömningen. Nämnden finner således att tjänsterna är sådana tjänster som avses i 5 kap 7 § ML.

Med utländsk företagare förstås enligt 1 kap 15 § ML, såvitt är aktuellt för juridiska personer, en näringsidkare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller fast driftställe här i landet. S.A. har säte i Luxemburg och saknar fast driftställe i Sverige. Tillhandahållandena, som ingår i vad som får anses motsvara vad som i Sverige utgör näringsverksamhet, görs från Luxemburg.

Mot bakgrund av det ovan anförda, och då A AB enligt förutsättningarna för förhandsbeskedet bedriver yrkesmässig verksamhet och således är näringsidkare här, blir A AB som förvärvare av tjänsterna skattskyldigt i Sverige för omsättningarna enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML.

Den ovan gjorda bedömningen är enligt nämndens mening i överensstämmelse med det sjätte mervärdesskattedirektivet, 77/388/EEG, (jfr artikel 9.2 e tredje strecksatsen och EG-domstolens dom i mål C-167/95 ang. Maatschap M.J.M. Linthorst m.fl., punkterna 13 och 16, REG 1997 s. I-1195).”

Kommentar:
Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, har inte överklagats.