Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skattesats för publikation

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-17

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skattesats för publikation som ansetts utgöra en tidning ska vara 6 procent eftersom den inte i huvudsak ansetts ägnad åt reklam.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 februari 2005 -31 januari 2008.

Omständigheterna var i huvudsak följande.

Bolaget ska ge ut en tidskrift som ska komma ut med sex nummer per år. Tidskriften är registrerad som periodisk tidskrift och uppfyller kraven för att bli klassad som posttidning. Med hänsyn till att skattesats om 6 procent ska tillämpas om en publikation inte helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam har bolaget frågat Skatterättsnämnden vilken skattesats som ska tillämpas för bolagets periodiska tidskrift om den innehåller högst 45 procent annonser.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

”FÖRHANDSBESKED

Skatt skall under de förutsättningar som angetts i ärendet tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

MOTIVERING

Skatt skall enligt 7 kap. 1 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt tredje stycket 1 skall skatten tas ut med 6 procent för bl.a. omsättning av tidningar och tidskrifter, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam.

Att en lägre skattesats än den normala får tillämpas för de i bestämmelserna angivna varorna följer av artikel 12 3 a tredje stycket och bilaga H punkt 6 till sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG).

Den med ansökan avsedda publikationen utgör en tidning eller tidskrift. Fråga är då om den helt eller delvis kan anses ägnad åt reklam. Enligt de i ärendet angivna förutsättningarna skall publikationen komma att innehålla högst 45 procent annonser. Om reklamen som förekommer i publikationen är begränsad på detta sätt kan publikationen inte helt eller delvis anses ägnad åt reklam. Mervärdesskatt skall då tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

En sådan bedömning får också anses vara i överensstämmelse med sjätte mervärdesskattedirektivet.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet har inte överklagats.