Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Underprisöverlåtelse av bostadsrätt – verksamhetsgren?

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-28

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
En överlåtelse av en andel i ett privatbostadsföretag från ett aktiebolag till ett annat har inte ansetts kunna ske utan uttags- och utdelningsbeskattning eftersom andelen inte anses utgöra en verksamhetsgren enligt 23 kap. 17 § IL.

Inkomsttaxeringarna 2006 - 2008.

X och Y, som är kusiner, äger 50% vardera av aktierna i F AB som bedriver försäljning av arbetskläder, mässkläder m.m. F AB äger samtliga aktier i T AB som bedriver butiksförsäljning av herrkläder.

T AB äger en andel i en bostadsrättsförening (privatbostadsföretag). Den bostadsrätt som andelen representerar används som kontor och lager för koncernens verksamhet. Bostadsrätten har ett skattemässigt värde på 380 tkr medan marknadsvärdet överstiger 2 mkr.

X och Y önskar nu att dela upp verksamheten sig emellan. Avsikten är att X ska fortsätta att bedriva ekiperingsverksamheten medan Y ska bedriva uthyrningsverksamhet i den bostadsrätt som T AB nu äger. Omstruktureringen är tänkt att genomföras på endera av följande två sätt:

Alt. 1

Y bildar ett nytt AB, NYAB 1, som förvärvar andelen i bostadsrättsföreningen för 0 kr. I bostadsrätten bedriver sedan NYAB 1 uthyrning av lokaler till F AB och T AB men även andra hyresgäster kan komma ifråga.

Samtidigt förvärvas Y:s aktier i F AB av X för 0 kr. X och Y är överens om att marknadsvärdet på verksamheterna i F AB och T AB motsvarar värdet på andelen i bostadsrättsföreningen.

Alt. 2

X bildar ett nytt AB, NYAB 2, som förvärvar verksamheterna i F AB och T AB, utom andelen i bostadsrättsföreningen, för 0 kr.

Samtidigt förvärvas X:s aktier i F AB av Y för 0 kr. Y bedriver sedan indirekt genom dotterbolaget T AB uthyrningsverksamheten i bostadsrätten.

Frågor:

1
Kommer T AB:s överlåtelse av andelen i bostadsrättsföreningen till NYAB 1 att medföra uttagsbeskattning i T AB?

2
Medför överlåtelsen enligt alt. 1 att X eller Y beskattas för utdelning?

3
Föranleder Y:s överlåtelse av aktierna i F AB för 0 kr några beskattningskonsekvenser för henne i den meningen att det övervärde, som överförs genom överlåtelsen av andelen i bostadsrättsföreningen för underpris till NYAB 1, ska ses som någon form av bytesvederlag för aktierna och därmed ska tas upp som intäkt vid aktieöverlåtelsen?

4
Föranleder de vederlagsfria överlåtelserna av inkråmet i F AB och T AB till NYAB 2 uttagsbeskattning?

5
Medför överlåtelserna enligt alt. 2 att X och Y beskattas för utdelning?

6
Föranleder X:s överlåtelse av aktierna i F AB för 0 kr några beskattningskonsekvenser för honom? Jfr fråga 3.

Skatterättsnämnden lämnade följande förhandsbesked:

”FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Överlåtelsen av bostadsrätten till NYAB 1 föranleder uttagsbeskattning av T AB.

Fråga 2

X och Y skall utdelningsbeskattas i anledning av överlåtelsen.

Fråga 3

Beskattningen av Y skall inte grundas på annan ersättning för aktierna än den avtalade.

Fråga 4

Överlåtande företag skall inte uttagsbeskattas.

Fråga 5

Någon utdelningsbeskattning skall inte ske.

Fråga 6

Beskattningen av X skall inte grundas på annan ersättning för aktierna än den avtalade.”

Efter en redogörelse av de omständigheter som framgår ovan lämnade Skatterättsnämnden följande motivering till svaret på frågorna:

”Fråga 1

I 23 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, finns bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar uttagsbeskattning kan underlåtas när en tillgång överlåts till underpris.

En förutsättning som måste vara uppfylld, när som här avdragsrätt för koncernbidrag saknas mellan parterna, är enligt 23 kap. 17 § IL att överlåtelsen avser överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel av en verksamhet eller en verksamhetsgren.

Enligt 2 kap. 25 § IL avses med verksamhetsgren sådan del av en rörelse som lämpar sig för att avskiljas till en självständig rörelse. Med rörelse avses enligt 2 kap. 24 § IL annan näringsverksamhet än innehav av kontanta medel, värdepapper eller liknande tillgångar. Om sådana tillgångar innehas som ett led i rörelsen räknas dock innehavet till rörelsen.

Överlåtelsen till NYAB 1 avser enbart en andel i ett privatbostadsföretag. Det är således fråga om överlåtelse av en sådan tillgång som i sig inte kan utgöra en verksamhetsgren (jfr RÅ 2001 not. 24). Inte heller är de bestämmelser i 23 kap. 7 § IL som innebär att näringsbetingade andelar i vissa typer av företag kan bilda en verksamhetsgren tillämpliga. Detta eftersom privatbostadsföretag inte räknas som ett sådant företag som bestämmelserna tillämpas på, 23 kap. 4 § andra stycket och 6 § IL.

Med hänsyn härtill saknas förutsättningar att underlåta uttagsbeskattning, jfr RÅ 2003 not. 132. Det gäller även om bostadsrätten kommer att hyras ut. Överlåtelsen av bostadsrätten medför därför uttagsbeskattning av T AB.

Fråga 2

Enligt praxis medför en överlåtelse av tillgångar från ett aktiebolag till ett annat utan ersättning eller mot ersättning som understiger marknadsvärdet som föranleder att överlåtaren uttagsbeskattas också ett sådant förfogande över det överförda värdet att det skall behandlas som utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget (RÅ 2004 ref. 1). Överlåtelserna medför därför att både X och Y som yttersta ägare till överlåtande företag skall beskattas för utdelning från detta.

Fråga 3

Enligt nämndens mening saknas anledning i ett fall som det förevarande att avvika från det avtalade priset vid bedömningen av det sista ledet i bolagsuppdelningen.

Fråga 4

Överlåtelsen till NYAB 2 avser de verksamheter avseende försäljning av kläder som F AB och T AB bedriver. Kvar i företagsgruppen blir enbart bostadsrätten. Överlåtelsen sker till det av X ägda NYAB 2 i vilket bolag han kommer att bli verksam i motsvarande omfattning som han varit i de överlåtande företagen.

Nämnden finner att förutsättningar föreligger att underlåta uttagsbeskattning vid en överlåtelse som sker enligt detta alternativ.

Fråga 5

Av 23 kap. 11 § IL följer att när uttagsbeskattning inte sker skall inte heller någon utdelningsbeskattning ske. X och Y skall således inte utdelningsbeskattas vid en överlåtelse enligt förevarande alternativ.

Fråga 6

Nämnden gör motsvarande bedömning beträffande sista ledet i bolagsuppdelningen som enligt det första alternativet.”

Kommentar:
Skatteverket har överklagat och begärt fastställelse av förhandsbeskedet.