Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omsättning, inkassoavgift

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-16

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Skattskyldighet har inte ansetts föreligga för del av inkassoavgift.

Mervärdesskatt: redovisningsperioder under tiden 1 december
2004 – 30 november 2007

Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.

X har träffat avtal med ett inkassobolag för att bolaget ska utföra indrivningsuppdrag för X:s räkning. Gäldenären betalar inkassoavgiften till inkassobolaget som sedan betalar viss del till X, en ”ärendebonus”. Fråga är om den del som bolaget betalar till X ska anses ingå i vederlaget för den ursprungligen tillhandahållna tjänsten till gäldenären eller anses som ersättning för någon annan tjänst tillhandhållen av X.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

” FÖRHANDSBESKED

X är inte skattskyldig till mervärdesskatt på grund av det med ansökan avsedda förfarandet.

MOTIVERING

Enligt 7 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML, jämfört med 3 § 1 samma kapitel beräknas beskattningsunderlaget, vid annan omsättning än uttag, med utgångspunkt i ersättningen. Med ersättning enligt 3 § förstås enligt 3 a § första stycket allt det som säljaren har erhållit eller skall erhålla för varan eller tjänsten från köparen eller en tredje part. Enligt 2 kap. 1 § tredje stycket 1 ML förstås med omsättning av tjänst att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon.

X har träffat avtal med ett inkassobolag som skall utföra indrivningsuppdrag för X:s räkning. Såvitt avser aktiva ärenden skall gäldenären betala lagstadgad inkassoavgift till bolaget som skall betala 40 procent av avgiften till X. Vad som sålunda betalas till X har i avtalet betecknats som en ”ärendebonus”. Fråga är om det som bolaget betalar till X skall anses ingå i vederlaget för den av X till gäldenären ursprungligen tillhandahållna tjänsten eller anses som ersättning för någon annan av X tillhandahållen tjänst.

Nämnden gör följande bedömning.

Enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. är gäldenären skyldig att ersätta en borgenärs kostnader för vissa i lagen angivna åtgärder som syftar till att förmå gäldenären att erlägga betalning för en förfallen skuld. Enligt vad som uttalas i förarbetena till ML (prop. 1993/94:99 s. 194) ingår en sådan inkassoavgift inte i ersättningen för den ursprungligen tillhandahållna varan eller tjänsten och utgör inte heller någon särskild skattepliktig omsättning. Den del av avgiften som inkassobolaget enligt avtalet utbetalar till X medför således inte skattskyldighet till mervärdesskatt för X. Det förhållandet att den delen av avgiften i avtalet har benämnts ”ärendebonus” saknar betydelse för bedömningen av avgiftens karaktär i mervärdesskattehänseende.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.