Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Personaloption eller värdepapper

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-22

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
Optioner har i fyra olika fall ansetts som värdepapper trots att de kunnat lösas med kontanter i stället för aktier och trots att hembudsskyldighet till marknadspris förelegat.

Inkomsttaxeringarna 2005-2007

Ett företag ämnar träffa optionsavtal med ett antal ledande befattningshavare inom koncernen, däribland sökanden. Avtalen avser optioner att förvärva aktier i bolaget till visst lösenpris under löptiden, som går ut den 31 december 2008. Aktierna är marknadsnoterade. Sökanden skall förvärva optionerna till marknadspris.

Optionsavtalen kan komma att utformas enligt fyra delvis olika alternativ. Särskiljande för de olika alternativen är följande.

(1) Optionerna kan överlåtas av innehavaren. Före försäljning skall de dock hembjudas till företaget, som har rätt att återköpa dem till marknadspris. Vid utnyttjande ger optionerna en ovillkorlig rätt att köpa aktier.

(ii) Optionerna kan överlåtas av innehavaren men skall dessförinnan hembjudas till företaget som har rätt att återköpa dem till marknadspris. Vid utnyttjande har företaget rätt att i stället för aktieleverans kontant betala marknadspris (= aktuell aktiekurs ./. lösenpris).

(iii) Optionerna kan överlåtas fritt, dvs. utan hembudsskyldighet. Vid utnyttjande gäller detsamma som i alternativ (ii).

(iv) Optionerna kan överlåtas fritt. Vid utnyttjande ger optionerna en ovillkorlig rätt att köpa aktier.

Sökanden frågar om han genom optionsavtalen enligt de olika alternativen skall anses förvärva värdepapper i den mening som avses i 10 kap. 11 § första stycket IL och om det gör någon skillnad om det i avtalen bestäms att optionerna kan utnyttjas först en tid efter det att avtalen ingås.

FÖRHANDSBESKED

Sökanden skall i omfrågade fall anses förvärva värdepapper.

MOTIVERING

Enligt 10 kap. 11 § 1 st. IL skall, om skattskyldig på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga villkor, förmånen tas upp som intäkt det beskattningsår då förvärvet sker. Enligt paragrafens andra stycke skall, om det som förvärvas inte är ett värdepapper utan innebär en rätt att i framtiden förvärva värdepapper till ett i förväg bestämt pris eller i övrigt på förmånliga villkor, förmånen tas upp som intäkt det beskattningsår då förvärvet sker. Lagregleringen torde utgå ifrån den underförstådda förutsättningen att en anställds förvärv av värdepapper från arbetsgivaren till marknadspris inte utlöser någon inkomstbeskattning.

Vad sökanden vill veta är om hans förvärv av optioner enligt angivna alternativ skall bedömas som förvärv av värdepapper. Om så är fallet utlöser förvärvet inte förmånsbeskattning eftersom – enligt de förutsättningar som ges – det sker till marknadspris.

Avtalsalternativen innebär förvärv av antingen en rätt att köpa aktier (köpoptioner) eller en rätt att få betalt i pengar med belopp motsvarande skillnaden mellan marknadspris på aktierna och lösenpris (s.k. syntetiska optioner).

Optionerna i fråga bör i samtliga alternativ anses vara värdepapper (jfr RÅ 1997 ref. 71). Sökanden (eller hans rättsinnehavare) har vidare redan från förvärvsdagen en rätt att externt avyttra optionerna, dock att företaget i två av alternativen har en förköpsrätt till belopp motsvarande marknadspris. Oavsett vilket alternativ som väljs bör sökanden genom optionsavtalen anses förvärva värdepapper eftersom det inte finns något ytterligare villkor (t.ex. om fortsatt anställning) för att han skall komma i åtnjutande av det värde som representeras av optionerna (jfr RÅ 2004 ref. 35 I).

Kommentar: Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets inställning och överklagas inte.

I och med att optionerna i samtliga fyra fall ansågs som värdepapper aktualiseras inte frågan om en option köpt till marknadspris från arbetsgivare alls kan vara en förmån i inkomstslaget tjänst.