Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Periodiskt medlemsblad respektive återbetalning av reklamskatt

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-16

Område: Mervärdesskatt, Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Publikation utgör inte periodiskt medlemsblad i enlighet med 3 kap. 13 § ML, efter att ett bolag övertagit utgivningen av publikationen. Rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § RSL för annonser i publikation.

” FÖRHANDSBESKED

Mervärdesskatt

Publikationen ”X” utgör inte ett sådant periodiskt medlemsblad som avses i 3 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, efter att bolaget B övertagit utgivningen av publikationen.

Reklamskatt

Bolaget B har rätt till återbetalning av reklamskatt enligt 24 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam (RSL) för annonser i publikationen ”X”.

MOTIVERING

Mervärdesskatt

Från skatteplikt undantas enligt 3 kap. 13 § ML omsättning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda.

Någon särskild definition av vad som avses med ett medlemsblad finns inte i ML. Enligt en bindande förklaring angående medlemsblad uttalade dåvarande Riksskattenämnden bl.a. att vid tillämpningen av 8 § 6 i den numera upphävda mervärdesskatteförordningen (1968:430) skulle med medlemsblad förstås en publikation som gavs ut av en sammanslutning eller organisation och som i princip var avsedd för dess medlemmar, medlemmars anställda eller till medlemmar direkt eller indirekt anslutna organisationer (se Riksskattenämndens meddelanden, Mervärdesskatt 1969:31.10).

Enligt nämndens mening är en grundläggande förutsättning för att den aktuella undantagsbestämmelsen skall kunna bli tillämplig att det föreligger ett medlemsförhållande. Denna förutsättning är inte uppfylld i ärendet. Publikationen ”X” utgör därför inte ett medlemsblad i den mening som avses i 3 kap. 13 § ML.

Reklamskatt

Enligt 24 § första stycket RSL skall till skattskyldig som redovisat reklamskatt för annonser i självständig periodisk publikation, som har karaktär av dagspress, populärpress eller fackpress, ske återbetalning av reklamskatten, dock med vissa begränsningar i förhållande till annonsomsättningen. Av anvisningarna till nämnda paragraf framgår att sådan rätt till återbetalning av skatt inte föreligger i fråga om skattskyldig som ger ut annonsblad, program, katalog eller liknande trycksak. Periodisk publikation som innehåller annonser och som till övervägande del tillhandahålls gratis eller till pris som avsevärt understiger vad som är skäligt anses som annonsblad.

I ärendet uppkommer fråga dels om publikationen X har karaktär av sådan fackpress som avses i 24 § första stycket RSL, dels om publikationen skall anses till övervägande del tillhandahållen gratis eller till pris som avsevärt understiger vad som är skäligt och därför bedöms som ett annonsblad enligt andra stycket av anvisningarna till nämnda paragraf.

Vad gäller frågan om ”X” har karaktär av fackpress eller inte, kan konstateras att varken i lagtexten eller i förarbetena till RSL ges någon närmare ledning för bedömningen av vilka publikationer som skall anses utgöra fackpress enligt 24 § RSL. För tolkningen av innebörden av begreppet kan dock enligt nämndens mening viss ledning erhållas från det av tidskriftsutredningen avgivna betänkandet ”Stöd till organisationstidskrifter”, Ds Fi 1976:7. enligt utredningen avses med fackpress tidskrifter ”som är specialiserade till sitt innehåll och vänder sig till personer inom ett speciellt yrke, med ett speciellt intresse eller dylikt” (s. 99) Enligt nämndens bedömning får publikationen ”X” anses ha karaktär av fackpress i den mening som avses i det aktuella lagrummet.

Vad härefter gäller frågan om tillämpningen av bestämmelserna i andra stycket av anvisningarna till 24 § RSL om när en publikation skall anses som annonsblad, framgår det av förarbetena till bestämmelsen (SkU 1974:34 s. 17) att avsikten med kravet, att en publikation inte får tillhandahållas till ett pris som avsevärt understiger vad som är skäligt, inte har varit att det pris som tas ut för en tidning skall behöva stå i en bestämd relation till framställningskostnaderna, utan bestämmelserna avser att hindra att regeln för gratisutdelning kringgås genom att publikationen åsätts ett närmast symboliskt pris.

Under de i ärendet lämnade förutsättningarna kan enligt nämndens bedömning, mot bakgrund av dels det ovan redovisade uttalandet av skatteutskottet dels vid jämförelse med vad en publikation med liknande utformning normalt betingar i pris, det prenumerationspris som skall tillämpas för publikationen ”X” inte anses utgöra ett pris som avsevärt understiger vad som kan anses skäligt. Det förhållandet att det är föreningen A som beträffande hälften av de utgivna exemplaren skall prenumerera på publikationen åt sina medlemmar medför inte att publikationen vid den nu aktuella bedömningen i dessa fall skall anses tillhandahållen gratis. Publikationen ”X” är således inte att betrakta som ett annonsblad enligt anvisningarna till 24 § RSL. På grund härav och då publikationen inte heller kan hänföras till annan i nämnda anvisningar omnämnd trycksak är bolaget B berättigat till återbetalning av reklamskatt.”

Kommentar: Skatteverket kommer att överklaga förhandsbeskedet avseende reklamskattefrågorna och begära fastställelse av frågan om publikationen har karaktär av fackpress. Skatteverket yrkar även med ändring av förhandsbeskedet, avseende frågan om tillämpningen av andra stycket av anvisningarna till 24 § RSL, att bolaget inte är berättigat till återbetalning av reklamskatt.