Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-04-14

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Omständigheten att en person förvärvar mindre skogsfastighet i nära anslutning till fritidsfastighet innebär inte att han ska anses ha väsentlig anknytning.

Inkomsttaxering 2006-2008

”FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

X kommer efter utflyttningen till M inte att ha sådan väsentlig anknytning till Sverige att han skall anses obegränsat skattskyldig här enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

MOTIVERING

Enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 IL skall den som tidigare varit bosatt i Sverige och fortfarande har väsentlig anknytning hit, vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Vid bedömningen om väsentlig anknytning föreligger skall enligt kapitlets 7 § bl.a. beaktas om personen har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk och om han bedriver näringsverksamhet här.

Av handlingarna framgår bl.a. följande. X avser att den 1 april 2005 tillsammans med sin hustru flytta till M. Efter utflyttningen kommer de, som nämnden uppfattar ansökan, inte att ha någon annan anknytning till Sverige av betydelse för frågans bedömning än innehav av en fritidsfastighet i H och en sedan årsskiftet förvärvad mindre skogsfastighet (9 ha skog och 6 ha skogsimpediment) några kilometer därifrån. Fritidsfastigheten kommer att användas ungefär tre månader om året. Avsikten med förvärvet av skogsfastigheten var att få medlemskap i ortens älgjaktslag. Den löpande förvaltningen av skogsfastigheten som kan aktualiseras kommer att ombesörjas av utomstående.

Med hänsyn till vad som upplysts i ärendet om X förhållanden efter utflyttningen från Sverige anser nämnden att han inte kommer att ha väsentlig anknytning hit (fråga 1).

Fråga 2 förfaller.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och har inte överklagats.