Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Förvaltningsutgift, unit linked försäkring

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-04-01

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
-
Försäkringstagaren får inte avdrag som förvaltningsutgift för avgift till utomstående förvaltare som gör omplaceringar i en portfölj i en försäkring av typen unit linked.

Inkomsttaxeringarna 2005-2007

En fysisk person (Sökanden) avser att teckna en försäkring av typen investeringsförsäkring i ett svenskt försäkringsbolag (Bolaget). Av försäkringsvillkoren framgår bl.a. följande. Försäkringen, som är en livförsäkring utan avtalat fast försäkringsbelopp, är avsedd för sparande i fondpapper enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Fondpappren skall förvaltas av och förvaras i depå hos värdepappersinstitut utsedda av Bolaget. Bolaget upplåter rätt till försäkringstagaren att själv begära köp och försäljning av fondpapper över försäkringsdepån. Försäkringstagaren har rätt att överlåta sin placeringsrätt till annan person.

Sökanden planerar att uppdra åt en utomstående förvaltare att vara placeringsberättigad i hans ställe. Avgift för denna förvaltning skall betalas av Sökanden antingen direkt eller genom att förvaltaren ges rätt att tillgodogöra sig avgiften ur depån. Frågan i ärendet är om Sökanden har rätt till avdrag för utgifterna till den utomstående förvaltaren.

FÖRHANDSBESKED

Sökandens utgifter är inte avdragsgilla som förvaltningsutgifter enligt 42 kap. 6 § IL.

MOTIVERING

Av uppgifterna i ärendet framgår att Bolaget äger försäkringsdepån och däri placerade tillgångar. Den omständigheten att Bolaget upplåter placeringsrätten till Sökanden, som i sin tur avser att överlåta den till en utomstående förvaltare, innebär ingen ändring av äganderättsförhållandena. Utgifter för denna förvaltning av tillgångarna i försäkringsdepån får därför anses som Bolagets utgifter oavsett hur de betalas. Det innebär att Sökandens utgifter inte är avdragsgilla som förvaltningsutgifter enligt 42 kap. 6 § IL.

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning. Eftersom frågan är aktuell och frekvent och eftersom det saknas vägledande prejudikat avser Skatteverket emellertid att överklaga till Regeringsrätten och begära fastställelse.