Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-04-14

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Förhållandet att en person är delägare i fastigheter och uppför ett permanenthus inför en planerad återflyttning till Sverige innebär inte att han skall anses ha väsentlig anknytning

Inkomsttaxering 2005-2007

”FÖRHANDSBESKED

Enbart det förhållandet att X är delägare i ifrågavarande fastigheter och uppför ett permanenthus inför en planerad återflytning till Sverige innebär inte att han skall anses obegränsat skattskyldig i Sverige enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 § första stycket 3 jämfört med 3 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229).

MOTIVERING

Nämnden uppfattar de uppgifter som lämnats i ingivna handlingar i ärendet enligt följande. X är norsk medborgare och var bosatt i Sverige fram till år 1991, då han och hans hustru flyttade från Göteborg till USA. Han avser att flytta tillbaka till Sverige i april 2006 och bosätta sig i ett hus som är under uppförande. Huset uppförs på en tomt i F som han varit delägare i sedan år 2000. Tillsammans med sin hustru äger han även ett fritidshus i Sverige. Under perioden april 2005 fram till återbosättningen i Sverige kommer X att bo i England. I januari 2006 kommer han att få ett avgångsvederlag från sin arbetsgivare. Från det att han flyttar till England och fram till återflyttningen kommer han att vistas i Sverige högst tre månader. X vill ha besked om ovannämnda omständigheter medför att han får väsentlig anknytning till Sverige.

Med hänsyn till redovisade uppgifter finner nämnden att X inte får en sådan väsentlig anknytning till Sverige som avses i de i beskedet nämnda bestämmelserna.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och har inte överklagats.