Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Överlåtelse av andel i handelsbolag till underpris

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-06-15

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Överlåtelse av handelsbolagsandelar till underpris från fysiska personer till av dem nybildade aktiebolag föranledde inte någon uttagsbeskattning

Inkomsttaxering 2006-2008

Sökandena (två makar) bedrev förvaltning av fastigheter bl.a. genom handelsbolag. De avsåg att överlåta sina respektive andelar till två av dem nybildade aktiebolag. Överlåtelserna skulle ske mot ersättning som motsvarade andelarnas skattemässiga värden.

Enligt förutsättningarna i ärendet omfattades överlåtelserna av reglerna i 51 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Reglerna innebär att kapitalvinst som uppkommer för fysisk person vid avyttring av andelar i svenska handelsbolag i vissa fall ska tas upp i inkomstslaget näringsverksamhet och inte i inkomstslaget kapital.

Sökandena undrade om överlåtelsen av andelarna kunde medföra beskattning av dem som för uttag ur näringsverksamhet enligt reglerna i 22 kap. IL.

Nämnden gjorde följande bedömning.

”Uttagsbeskattning förutsätter att ett uttag av tillgång ur näringsverksamhet har skett på något av de sätt som anges i 22 kap. IL. Enligt förutsättningarna driver I – till skillnad från sin make – inte någon enskild näringsverksamhet. Vidare följer av bestämmelserna i 13 kap. 7 § IL att andelar i svenska handelsbolag inte räknas som tillgångar i näringsverksamheten för enskilda näringsidkare. Överlåtelserna kan därmed inte föranleda uttagsbeskattning för någon av makarna.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.