Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Väsentlig anknytning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-05-26

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Enbart den omständigheten att en person förvärvar en fastighet i Sverige innebär inte att han ska anses obegränsat skattskyldig.

Inkomsttaxering 2006-2008

Frågan gällde om X förvärv av fastigheten S i A kommun med typkod 220 (småhusenhet, helårsbostad) innebär att X får väsentlig anknytning och därmed blir obegränsat skattskyldig.

”FÖRHANDSBESKED

Enbart den omständigheten att X förvärvar fastigheten S innebär inte att han skall anses obegränsat skattskyldig här enligt 3 kap. 3 § första stycket 3 jämfört med 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

MOTIVERING

För att avgöra om en person som tidigare varit bosatt i Sverige har väsentlig anknytning hit skall enligt 3 kap. 7 § en rad anknytningsfaktorer beaktas. Därvid skall en sammantagen bedömning av personens förhållanden göras. Av handlingarna i ärendet framgår att X, som sedan år 1999 är bosatt med sin familj i Y där han också arbetar, anser sig inte ha några anknytningsfaktorer av betydelse till Sverige utöver sitt svenska medborgarskap. Nämnden prövar därför frågan om det planerade förvärvet av fastigheten S i A, som skall användas som familjens fritidsbostad, innebär att han skall få väsentlig anknytning till Sverige mot den redovisade bakgrunden.

Nämnden anser att enbart det förhållandet att X förvärvar fastigheten innebär inte att han får väsentlig anknytning till Sverige.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning och överklagas inte.