Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Beskattning av inbetalningar till dansk pensionsordning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-05-19

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
Inbetalningar till en dansk arbetsgivaradministrerad pensionsordning ska inte tas upp till beskattning i Sverige.

Inkomsttaxering 2006-2008

X arbetar i Danmark för Y A/S. X omfattas i sin anställning av en arbetsgivaradministrerad pensionsordning. Detta innebär att ett avtal träffats mellan arbetsgivaren, den anställde och banken om att en viss procent av lönen ska inbetalas till pensionsordningen varje månad av arbetsgivaren. Inbetalningar beskattas enligt dansk rätt hos den anställde först när pensionen betalas ut (s.k. bortseelseret). Enligt X motsvaras bortseelseretten enligt svensk skatterätt närmast av att de inbetalningar som görs av Y inte kan anses komma X till del. Han hänvisar därvid till förhållandena i rättsfallen RÅ 2000 ref. 4 och RÅ 2002 ref. 83.

X har för avsikt att flytta till Sverige och frågar därför om han kommer att beskattas i Sverige för inbetalda belopp till pensionsordningen enligt den s.k. subject to taxregeln i artikel 26 i det nordiska skatteavtalet.

SRN ansåg inte att inbetalningarna ska tas upp av X med följande motivering.

”Med hänsyn till att Y:s inbetalningar för X räkning enligt den danska pensionsordningen vid varje tillfälle kommer att ske före den tidpunkt X kan disponera över beloppen följer vid en tillämpning av svensk rätt att X inte skall beskattas i samband med inbetalningarna (jfr RÅ 2000 ref. 4).”

Ansökan avvisades till den del den inte besvarats genom förhandsbeskedet.

Kommentar:
Skatteverket överklagar inte förhandsbeskedet.