Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Avyttring

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-02-16

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
-
Byte av preferensaktier mot stamaktier innebär en avyttring av preferensaktierna.

Inkomsttaxeringarna 2005-2007

FÖRHANDSBESKED

En omvandling av A:s preferensaktier av serie B i ett bolag till stamaktier innebär en avyttring av preferensaktierna.

MOTIVERING

A äger ett antal preferensaktier i bolag.

Preferensaktierna utgavs med stöd av 3 kap. 1 § sista stycket ABL, vilket innebär att aktierna kan omvandlas till stamaktier enligt en bestämmelse i bolagsordningen, s.k. konvertibla aktier. Enligt bolagsordningen framgår bl.a. följande. Preferensaktierna medför företrädesrätt till utdelning med ett visst minsta belopp, x kr, för år räknat. Om under ett eller flera år full utdelning inte utgått på preferensaktierna har de företrädesrätt till utdelning nästföljande år intill bristen täcks, innan någon utdelning utgår på stamaktier. I händelse av bolagets upplösning skall preferensaktierna ha företräde till ett visst, större belopp, xx kr, per aktie. Om det finns ett överskott sedan detta belopp även tillgodoförts stamaktierna skall det fördelas lika på alla aktier i bolaget. Under förutsättning att utdelningen per preferensaktie under åtminstone tre räkenskapsår uppgått till x kr per aktie kan styrelsen från och med viss dag besluta att samtliga preferensaktier skall omvandlas till lika antal stamaktier.

Förutsättningar finns nu för en omvandling av preferensaktier till stamaktier och styrelsen planerar att besluta om en sådan omvandling. A vill därför ha besked om en sådan omvandling innebär att han inkomstskattemässigt skall anses ha avyttrat preferensaktierna mot stamaktierna (byte).

Nämnden gör följande bedömning.

Styrelsen i bolaget avser att enligt bolagsordningen besluta om att omvandla preferensaktierna i bolaget, med företrädesrätt till utdelning till stamaktier.

En omvandling som innebär att aktier ges rätt till ökad eller minskad utdelning har i praxis bedömts som en sådan förändring i andelsrätten som i princip leder till att aktierna anses avyttrade (se RÅ 1997 ref. 81 och 2000 ref. 44). Sådana omständigheter som skulle motivera att den nämnda principen frångås föreligger inte.

Kommentar:
Bytet innebär att sökanden får en mindre del i såväl utdelning som förmögenhetsmassa i bolaget. Av de åberopade RÅ-domarna framgår att Regeringsrätten ser detta som avyttring. Se även RÅ84 1:1.

Att det är bolaget som beslutar om konvertering och att den är tvingande för A förändrar inte bedömningen (se 25 § 10 mom. SIL i dess ursprungliga lydelse, Tivéus, Skatt på kapital, 1991 s. 64, Rutberg-Rutberg-Molander, Beskattning av värdepapper, andra upplagan, s. 92 (tvångsinlösen) samt Geijer-Rosenqvist-Sterner, Skattehandbok, del 1, 8 uppl. s. 447 f.).

Inte heller det faktum att bytet kallas konvertering leder till att det blir skattefritt enligt (numera) 44 kap. 10 § IL. Av RÅ 2001 ref. 21 I, fråga 4 (omvända konvertibler) framgår att bestämmelsen om skattefrihet för konvertering inte avser vilka byten som helst oavsett hur de benämns. Av prop. 1984/85:193 får man snarast intrycket att lagstiftaren tänkt enbart på sådana konvertibla skuldebrev som getts ut av ett bolag enligt 5 kap. ABL och som omvandlas till aktier enligt villkoren i skuldebrevet.

Förhandsbeskedet överensstämmer således med Skatteverkets inställning. Med hänsyn till att det redan finns prejudikat från Regeringsrätten i liknande fall kommer Skatteverket inte att överklaga.