Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Privatbostadsföretag eller oäkta bostadsföretag?

Beslutande instans: Kammarrätten i Göteborg

Datum: 2009-02-24

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
5181-5182-08

En bostadsrättsförening har sedan dess byggnad färdigställts taxerats som ett privatbostadsföretag (äkta bostadsföretag). Förändringar av marknadshyror på lokaler innebar att föreningen ska taxeras som ett oäkta bostadsföretag    

           
 
Inkomsttaxeringen 2006 och 2007
 
Bostadsrättsföreningen T äger en byggnad som färdigställdes 1991. Totalt innehöll byggnaden 93 bostadslägenheter om 7 988 kvadratmetersamt tolv lokaler om 2 689 kvadratmeter . Samtliga bostäder var upplåtna med bostadsrätt. Tre av lokalerna (1 589 kvadratmeter) var upplåtna med bostadsrätt. Övriga lokaler var hyresrätter. Sedan byggnaden färdigställdes 1991 har föreningen taxerats som ett privatbostadsföretag (äkta bostadsföretag).
 
Av Skatteverkets utredning vid 2006 och 2007 års taxeringar framgick att beräknad bruksvärdeshyra för bostäder uppgick till 8 387 406 kr och att verklig hyra för lokaler med hyresrätt uppgick 3 200 820 kr. För lokaler med bostadsrätt uppgick beräknad marknadshyra till 3 317 580 kr. Det totala hyresvärdet kunde därefter beräknas till 14 905 800. En fördelning av taxeringsvärdet efter hyresvärdet innebar att ca 56 procent avsåg bostäder upplåtna med bostadsrätt. Skatteverket ansåg att föreningens verksamhet inte till klart övervägande del bestod i att till sina medlemmar tillhanda-hålla bostäder enligt vad som avses i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen. Skatteverket beslutade därför att beskatta föreningen som ett oäkta bostadsföretag.     
 
Föreningen överklagade beslutet och anförde att fördelningen mellan bostäder och lokaler varit oförändrad allt sedan starten år 1991. Enligt den allmänna fastighetstaxeringen år 1994 fördelade sig taxeringsvärdet med 77 procent på bostäderna och 23 procent på lokalerna. Föreningen hävdade att en omklassificering inte kan ske enbart till följd av den omständigheten att hyror för bostäder och lokaler utvecklas olika såvida fastighetens användning inte har undergått någon förändring. Eftersom användningen sedan starten varit oförändrad ansåg föreningen att någon omklassificering inte skulle ske.
 
Länsrätten ändrade inte Skatteverkets beslut.
 
Föreningen överklagade till Kammarrätten och anförde bl.a. följande. Föreningen har vid samtliga taxeringar fram till 2006 års inkomsttaxering beskattats som ett privatbostadsföretag. Vid tidpunkten för upprättandet av föreningens ekonomiska plan och i samband med färdigställandet av föreningens byggnad och upplåtelserna av bostadslägenheter och lokaler till medlemmarna uppfyllde föreningen de krav som ställdes på ett privatbostadsföretag. Föreningens verksamhet eller karaktär har inte förändrats sedan byggnadens färdigställande år 1991. Regeringsrätten tillmäter inte frågan om samtliga bostäder och lokaler var upplåtna med bostadsrätt någon betydelse i domskälen i RÅ 2008 ref. 5.
 
Kammarrätten avslog överklagandet och anförde följande.
 
"Frågan i målet är om Bostadsrättsföreningen T uppfyller kraven i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) för att utgöra ett privatbostadsföretag och om den därmed kan anses var en ekonomisk förening, vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen.
 
Föreningen har till stöd för sin inställning åberopat bl.a. Regeringsrättens avgörande RÅ 2008 ref. 5. Omständigheterna i det fallet avviker från vad som gäller för den i målet aktuella föreningen bl.a. genom att i referatet var samtliga bostäder och lokaler upplåtna med bostadsrätt. Med hänsyn härtill och på de av länsrätten i övrigt anförda skälen finner kammarrätten att Bostadsrättsföreningen T inte uppfyller förutsättningarna för att utgöra privatbostadsföretag."
 
Kommentar:
Till skillnad mot förhållandena i RÅ 2008 ref 5 fanns det i föreliggande fall lokaler med hyresrätt. Domen ligger i linje med vad som anges i Skatteverkets allmänna råd SKV A 2008:25 angående bostadsrättsförening som ursprungligen klassificerats som privatbostadsföretag. Enligt rådet kan en förening där alla lägenheter (bostäder och lokaler) upplåtits med bostadsrätt under vissa förutsättningar behålla sin karaktär oavsett förändringar i hyresnivåer.