Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Kostförmån; vårdpersonal

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2009-02-03

Område: Arbetsgivarområdet

Dnr/målnr/löpnr:
5088—5089-07

Kostförmån till vårdpersonal med tillsynsskyldighet vid måltider med intagna ungdomar på institution för vård av svåra psykiska problem har ansetts vara skattefri.

Arbetsgivaravgifter beskattningsår 2001 och 2002
 
Bolaget bedriver HVB-hem (hem för vård eller boende) med inriktning på vård av ungdomar med mycket svåra psykiska problem, t.ex. ätstörningar, tvångsmässiga problem och depressioner. Ungdomarna kräver mycket stor tillsyn vid måltiderna, som även innefattar pedagogiska moment.
 
RR hänvisar till bedömningen i RÅ 1995 ref. 95 och anger att "uttalanden[a] i rättsfallet innebär således att skattefrihet för kostförmån kan föreligga i situationer där det framgår att tjänstgöringsmomentet och övriga omständigheter kring måltiden är sådana, att denna kan antas väsentligen förlora sitt värde som vila och rekreation för den anställde".
 
RR anger vidare att "det framstår som nödvändigt för bedrivande av verksamheten att de anställda deltar vid måltiderna tillsammans med ungdomarna" och att "[d]e anställda som medverkat vid måltiderna får därför anses ha fullgjort en tjänstgöring med påtagliga vårdinslag och pedagogiska moment". RR finner därför att något underlag för kostförmån inte ska påföras bolaget vid bestämmande av underlaget för arbetsgivaravgifter.

 
Kommentar:
RR klargör att motsvarande skattefrihet för kostförmån som tidigare tillämpats för vissa lärare samt vårdpersonal för senildementa inom äldreomsorgen respektive förståndshandikappade inom omsorgsvården även ska tillämpas vid andra motsvarande förhållanden. Det aktuella fallet avser vård vid "mycket institutionslik miljö" av ungdomar som har mycket svåra psykiska problem och som kräver tillsyn vid måltiderna. För skattefrihet ska personalen ha skyldighet att delta i måltiderna och det ska även framstå som nödvändigt för bedrivande av verksamheten att de deltar.
 
RÅ 1995 ref. 95, där justering av kostförmån medgavs till 50 % av fullt värde, är fortfarande tillämpligt när det gäller värdering av kostförmån som tillhandahålls i vårdverksamhet som bedrivs i den egna bostaden.
 
Skatteverkets meddelande om vissa förmåner, jfr SKV M 2007:32 avsnitt 4.4.8.6, kommer att uppdateras med anledning av den utvidgade tillämpningen i nästa utgåva.