Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Skadeersättning privatbostadsfastighet

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2009-03-06

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
3754 - 3755-06

Värdeminskningsersättning från Vägverket avseende bullerstörningar på privatbostadsfastighet har ansetts utgöra sådan skada på egendom som är undantagen från skatteplikt.

Inkomsttaxering 2001
 
Makar fick under beskattningsåret en ersättning om 100 000 kr från Vägverket. Ersättningen avsåg att kompensera makarna för en värdenedgång på deras privatbostadsfastighet pga. bullerstörningar från väg. 
 
Regeringsrätten anför att ersättningen för värdeminskning pga. bullerstörning inte kan anses utgöra en löpande avkastning av fastigheten. Ersättningen har utgått utan samband med någon avyttring av fastigheten eller del därav. Den har inte heller varit avsedd att utgöra ersättning för någon upplåtelse av rätt till fastigheten eller annan förfoganderättsinskränkning. Ersättningen kan därför inte inordnas under de bestämmelser som gäller för avyttring eller allframtidsupplåtelse av fastighet, 24 § 2 mom. och 25 § 2 mom. SIL.
 
Ersättningen för värdeminskningen på fastigheten har däremot ett sådant samband med ägandet av fastigheten att den får anses utgöra intäkt från egendom i den mening som avses i 3 § 1 mom. första meningen SIL. Ersättningen är därmed skattepliktig om den inte omfattas av något undantag från skatteplikt.
 
Det undantag som kan vara aktuellt är bestämmelsen om att försäkringsersättningar och andra skadeersättningar på egendom under vissa förutsättningar är undantagna från skatteplikt, 19 § första stycket femte ledet KL genom 2 § 1 stycket SIL. Syftet med bestämmelsen kan sägas vara att underlätta botandet av skadan vilket talar för att endast skador som kan repareras omfattas av skattefriheten, prop. 1967:153 s. 138. Enligt Regeringsrätten saknar dock en sådan begränsning av tillämpningen stöd i lagtexten och anför;
 
"Den i målet aktuella ersättningen är avsedd att kompensera för en skada som härrör från fastighetens omgivning som lett till att fastighetens värde minskat. Ersättningen får därför, oavsett att den avser en skada som fastighetsägaren inte har möjlighet att åtgärda, anses utgöra en sådan ersättning för skada på egendom som enligt 19 § KL är undantagen från skatteplikt."
 
Kommentar:
Regeringsrätten gör samma bedömning i mål nr 997-07 och 998-07 där ägarna till en privatbostadsfastighet fått ersättning från kommunen för en värdenedgång på fastigheten. Värdeminskningen berodde på kommunens hantering av ett plan- och byggärende gällande en grannfastighet.
 
Bestämmelsen om skattefrihet för skadeersättningar finns numera i 8 kap. 22 § IL där hänvisning sker till 45 kap. 26 § IL avseende ersättningens påverkan på fastighetens omkostnadsbelopp. När skattefri försäkringsersättning eller annan skadeersättning avser en privatbostadsfastighet kan det bli aktuellt att reducera fastighetens anskaffningsutgift med ersättningsbeloppet vilket i sin tur påverkar en framtida kapitalvinstberäkning.
 
Om ersättningen avser en minskning av fastighetsvärdet genom att en del av fastigheten avyttrats eller upplåtits för all framtid behandlas ersättningen enligt kapitalvinstreglerna i 45 kap. IL.