Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Uppskovsavdrag vid avyttring av två sammanbyggda bostadsrätter

Datum: 2009-02-09

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
3062-08
OBS! Se rättsfall från Regeringsrätten, mål nr 2536-09.

Vid avyttring av två bostadsrätter, där lägenheterna byggts samman så att de fungerar som en enda bostad, ansågs bostadsrätterna utgöra en ursprungsbostad. Uppskovsavdrag medgavs för båda kapitalvinsterna.

Inkomsttaxering 2007

A förvärvade under 2004 50 % av bostadsrätterna till lägenhet 5 och lägenhet 6 i Bostadsrättsföreningen B. Lägenhet 5 och lägenhet 6 var vid förvärvet ombyggda, så att de i praktiken fungerade som en enda bostad. Lägenhet 6 bestod av tre rum, där kök och badrum hade tagits bort. Det fanns endast en ingång från trapprummet till de båda lägenheterna. Upplåtelseavtalen hade dock inte ändrats utan de båda lägenheterna uppläts med bostadsrätt i två skilda avtal. A avyttrade de båda bostadsrätterna i juni 2006 och gjorde en gemensam kapitalvinstberäkning på blankett K6. Hon begärde samtidigt uppskov med denna sammanslagna kapitalvinst.

Kammarrätten fann att de båda bostadsrätterna skulle anses utgöra en ursprungsbostad vid tillämpning av reglerna om uppskovsavdrag. Skatteverkets överklagande avslogs och länsrättens beslut att medge uppskov med den sammanslagna vinsten stod fast.

Kommentar: Fråga är om två upplåtelseavtal och därmed två bostadsrätter, varför de ska kapitalvinstbeskattas var för sig se RÅ 1985 1:77. Ett och samma uppskovsbeslut torde endast kunna omfatta en(1) kapitalvinst avseende tillgång som kapitalvinstbeskattas för sig, se RÅ 1990 ref. 36. Skatteverkets principiella uppfattning i frågan framgår vidare av ställningstagandet 2006-06-16, Kapitalvinst/Uppskov - flera bostadsrätter används som en bostad (dnr 131 376035-06/111).

Skatteverket delar således inte Kammarrättens i Stockholm uppfattning, varför verket har överklagat domen och begärt prövningstillstånd. Det kan även nämnas att Kammarrätten i Göteborg har i en liknande situation endast medgett uppskov för vinsten på en av bostadsrätterna (dom meddelad 24 november 2008 med mål nr 3476-3477-08).

Skatteverkets dnr 410-8261-09/5481