Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Stadigvarande vistelse

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-05-15

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
6734-07

Återkommande vistelser i Sverige i samband med arbete här har oftast uppgått till nästan sex månader. Avbrott mellan dessa vistelser i Sverige har förekommit på två till tre månader. En stadigvarande vistelse har ansetts föreligga. Beskattning av inkomst ska ske enligt IL istället för enligt SINK.

Taxeringsåren 2006 och 2007

X yrkar att Regeringsrätten bestämmer att han för sin inkomst på grund av anställning under perioden den 13 november 2005 till den 6 maj 2006 ska beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Han anför bl.a. följande. Den i målet aktuella arbetsperioden omfattar 5 månader och 23 dagar. X anför att det således inte varit fråga om någon vistelse i Sverige under minst sex månader. Vistelsen här kan därför inte anses som stadigvarande och hithörande inkomster ska således beskattas enligt bestämmelserna i SINK. Vid prövning av om vistelsen är stadigvarande menar X att omständigheter som tidsmässigt ligger utanför ramarna för den period som är föremål för prövning inte ska beaktas. Detta i synnerhet som han tidigare beviljats beskattning enligt SINK för tiden den 13 mars till den 10 september 2005.

Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. X har haft en lång följd av arbetsperioder i Sverige under flera år. Arbetsperioderna har i regel varit mer än dubbelt så långa som mellanliggande avbrott. Tidsmässigt har X således sedan flera år vistats och arbetat i Sverige under den helt övervägande delen av året. Hans arbetstid i Sverige under ett normalt år är därför jämförbar med den som gäller för en heltidsarbetande med fast bosättning i Sverige. Enbart omfattningen av X:s vistelser i Sverige, i genomsnitt cirka 250 dagar per år eller omräknat nästan fem dagar per vecka, medför att det är fråga om stadigvarande vistelse här i landet. Samtliga uppehåll mellan arbetsperioderna har varat mellan två och tre månader. Med hänsyn tagen till de regler och överenskommelser som gäller för ledigheter vid anställning framstår inte dessa avbrott som onormalt långa. Även vid en pågående anställning hos en och samma arbetsgivare kan ledigheter av denna längd förekomma. Det kan vidare noteras att den i ansökan aktuella arbetsperioden i Sverige har varit betydligt längre än både föregående och efterföljande arbetsuppehåll. Även föregående respektive efterföljande arbetsperioder har varit längre än dessa uppehåll. Det bör också beaktas att X inför varje ny arbetsperiod har träffat nytt avtal om läkaruppdrag med tidigare eller ny arbetsgivare under pågående arbetsperiod eller mellanliggande uppehåll. Mot denna bakgrund får hans arbete och vistelser anses ha en sådan kontinuitet att de olika perioderna ska ses som en sammanhängande och stadigvarande vistelse i Sverige. Bedömningen av om en vistelse är stadigvarande enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska göras utifrån faktiska omständigheter utan hänsyn till årsskiften. En ny efterföljande vistelse i Sverige utgör en omständighet som kan motivera en annan bedömning av den förra vistelsens karaktär. Bedömningen styrs inte heller av längden av de perioder för vilka ansökningar enligt SINK eventuellt har gjorts av den skattskyldige. Om det vid beslut om SINK inte skulle få beaktas omständigheter utanför den sökta perioden skulle tillämpningen av SINK bli helt godtycklig och såväl arbetsperioder och ansökningsperioder skulle kunna delas upp i önskad längd.

Skälen för regeringsrättens avgörande

Skattskyldiga enligt SINK är de fysiska personer som är bosatta utomlands och som uppbär sådan inkomst som är skattepliktig enligt lagen, 3 §. Som bosatta utomlands anses därvid sådana fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i enlighet med de termer och uttryck som används i IL, 2 §. Obegränsat skattskyldig i Sverige enligt IL är bl.a. den som stadigvarande vistas här, 3 kap. 3 §. Den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig, 3 kap. 17 §.

Regeringsrätten har i målet att ta ställning till om X ska beskattas enligt reglerna om SINK för sina inkomster av anställning i Sverige under perioden den 13 november 2005 till den 6 maj 2006. Så är fallet endast om X under den aktuella perioden ska anses ha varit begränsat skattskyldig enligt IL. För att X:s ansökan om tillämpning av SINK ska kunna bifallas krävs således att han under den i målet aktuella tidsperioden inte ska anses ha stadigvarande vistats i Sverige.

Nuvarande inkomstskattebestämmelser anger inte närmare vad som avses med begreppet stadigvarande vistelse i Sverige. Praxis kan väsentligen beskrivas enligt följande (jfr prop. 2004/05:19 s. 30). Som stadigvarande vistelse räknas i princip en sammanhängande tidsperiod på sex månader eller mer. För att stadigvarande vistelse ska anses föreligga krävs förutom att vistelsen är sammanhängande och uppgått till minst sex månader att den skattskyldige tillbringar sin dygnsvila i Sverige (RÅ 1981 Aa 4). Tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen saknar dock betydelse (RÅ 1997 ref. 25).

Regeringsrättens bedömning

"Vid bedömningen av om X ska anses stadigvarande vistas i Sverige bör avseende inte enbart fästas vid den aktuella arbetsperiodens längd. Även omständigheter som ligger utanför den tidsperiod som omfattas av en ansökan om att beskattas enligt SINK ska beaktas. X har återkommande vistats och arbetat i Sverige i perioder som oftast uppgått till nästan sex månader. Mellan dessa arbetsperioder har regelmässigt förekommit avbrott på två till tre månader. Samtliga arbetsperioder i Sverige har således föregåtts och efterföljts av förhållandevis kortvariga avbrott. Vid sådana förhållanden för X anses ha stadigvarande vistats i Sverige även om varje arbetsperiod i och för sig uppgått till kortare tid än sex månader. X ska således inte beskattas enligt SINK under den i målet aktuella perioden den 13 november till den 6 maj 2006."

Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten har avslagit överklagandet.

Kommentar:
Utgången i målet ligger i linje med det synsätt som Skatteverket gett uttryck för i skrivelse som behandlar vad som är ett tillfälligt avbrott i en stadigvarande vistelse, jfr skrivelse med dnr 130 92654-05/111.