Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-03-27

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
7309-05/7311-05
Utdelning som direkt och indirekt tillgodoräknats en kapitalförsäkring har beskattats hos ägaren till kapitalförsäkringen
 
Inkomsttaxering 2000 och 2001 (eftertaxering)
 
Den fysiske personen NN tecknade i december 1998 en kapitalförsäkring i ett försäkringsbolag på Bermudas. Kapitalförsäkringen var av unit‑linked typ vilket normalt innebär att ägaren till försäkringen själv kan bestämma hur försäkringspremierna ska placeras med de begränsningar som följer av de regler som gäller i försäkringsbolagets hemland eller avtalet i övrigt. Samtidigt överförde NN sina aktier i bolaget H AB till försäkringsbolaget för ett pris som motsvarade anskaffningsvärdet 33 tkr. NN var en av tre verksamma delägare i H AB.
 
I augusti 1999 förvärvades aktierna i H AB av ett engelskt bolag, XY Ltd, som ägdes av försäkringsbolaget.
 
Skatteverket beskattade NN för utdelning som H AB lämnade under 1999 och 2000. Då utdelningen avsåg kvalificerade aktier beskattades en del av utdelningen i tjänst.
 
Länsrätten som inte ändrade beslutet anförde följande i sina domskäl.

"NN har efter försäljningen av sina aktier i H AB haft kvar sin ställning i H‑koncernen. Han har behållit sin anställning som marknadschef och han har efter försäljningen fortfarande varit styrelseledamot och firmatecknare. I ett första steg har de sålda aktierna i H AB placerats i en kapitalförsäkring tillhörande NN. Försäljningen till försäkringsbolaget har skett till anskaffningspriset. Noterbart är även att beslutet om den första utdelningen från H AB fattades den 1 augusti 1999, vilket är samma dag som avtal om överlåtelse av aktierna till XY Ltd upprättades. Även efter denna överlåtelse äger NN indirekt andel i H AB genom att kapitalförsäkringen äger en aktie i XY Ltd. Med hänsyn till detta och vad som övrigt framkommit av utredningen framstår det som att NN trots sin försäljning av andel i H AB fortfarande haft rådighet över bolaget och dessa framtida utdelningar.
 
Mot bakgrund av ovanstående gör länsrätten bedömningen att den sammantagna skattemässiga innebörden av den serie rättshandlingar som är aktuell i målet i realiteten är något annat än vad de olika enskilda rättshandlingarna var för sig utvisar. Länsrätten finner att utredningen ger stöd för att de utförda transaktionerna har ingått i en sammanhängande plan för att NN skall undgå beskattning för utdelning från H AB. Utdelningarna från H AB har via XY Ltd kunnat överföras till NN:s kapitalförsäkring utan att han därvid beskattats för utdelningarna.
 
Då länsrätten gör bedömningen att rättshandlingarnas verkliga innebörd sammantaget varit den att NN mottagit utdelning från H AB har Skatteverket haft fog för sitt beslut att beskatta honom för utdelningar som företagits inkomståren 1999 och 2000. Det finns ett direkt samband mellan den första utdelningen och NN:s kapitalförsäkring. Vad gäller den andra utdelningen är det inte visat att utdelningen via XY Ltd har överförts till kapitalförsäkringen. Med hänsyn till att NN enligt ovan inte kan anses ha överfört rådighet över H AB och att han därigenom även haft rådighet över och kunnat disponera utdelningarna finns det dock grund för att beskatta honom även för den andra utdelningen."

Kammarrätten, som gjorde samma bedömning som länsrätten, avslog överklagandet.

Kommentar: Angående belopp som direkt och indirekt tillgodoräknats en kapitalförsäkring se t.ex. Kammarrätten i Stockholms dom 2005‑09‑30 (mål nr 5182‑04, rättsfallsprotokoll 24/05).