Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Dubbel bosättning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-12-14

Område: Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
7218-06
När tillfällig anställning övergår i tillsvidareanställning beräknas tidsgränsen för medgivande av avdrag för ökade levnadskostnader för dubbel bosättning från tidpunkten för påbörjandet av tillsvidareanställningen. 
 
Inkomsttaxering 2004
 
B påbörjade i mars 2000 en projektanställning i U. Anställningen avsåg arbete under en tvåårsperiod. Hon anskaffade vid anställningens början en bostad i U men behöll samtidigt familjebostaden i L, där hennes make hade fast anställning. Den 1 juli 2001 övergick hennes projektanställning till en fast anställning. I sin deklaration för inkomståret 2003 yrkade B avdrag för ökade levnadskostnader i samband med dubbel bosättning. Som grund för sitt yrkande angav B att hennes make endast hade 3 år och två månader kvar till sin pensionering när B:s projektanställning övergick i en fast anställning.
 
Skatteverket ansåg att avdragsrätten för dubbel bosättning skulle bedömas med utgångspunkt från den tidpunkt när den dubbla bosättningen inleddes, dvs. när B tillträdde projektanställningen. Enligt bestämmelserna i 12 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, är avdragsrätten för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning begränsad till tre år om inte särskilda skäl föreligger. Skatteverket ansåg inte att de av B åberopade omständigheterna var sådana särskilda skäl som avsågs i lagtexten. På grund härav vägrades det yrkade avdraget.
 
B överklagade Skatteverkets beslut till Länsrätten som delade Skatteverkets bedömning. Vid processen i Kammarrätten vidhöll B sin ståndpunkt att avdragsrätten skulle bedömas med utgångspunkt från förhållandena vid den tidpunkt hon erhöll sin fasta anställning. Kammarrätten instämde i Skatteverkets och Länsrättens bedömning och avslog överklagandet. B fullföljde sin talan i Regeringsrätten som biföll överklagandet och anförde:
 
"Med hänsyn till förhållandena i det nu aktuella fallet kunde det enligt Regeringsrättens mening inte krävas att B skulle ha flyttat till arbetsorten under den tid projektanställningen pågick. För denna tid bör avdraget därför anses ha medgetts enligt bestämmelserna om avdrag vid tillfälligt arbete, vilka såvitt nu är i fråga ger rätt till avdrag i samma omfattning som bestämmelserna om dubbel bosättning.
 
För tiden därefter, dvs. under den tid då B hade fast anställning i U, finns det däremot anledning att bedöma rätten till avdrag för ökade levnadskostnader enligt bestämmelserna för dubbel bosättning. För en gift person gäller därvid bl.a. att avdrag kan medges under en tid av högst tre år. Underinstanserna har ansett att denna tidsperiod börjar i och med att B tillträdde sin projektanställning, vilket är naturligt med hänsyn till att bedömningen av rätten till avdrag gjorts enligt bestämmelserna om dubbel bosättning.
 
B:s avdragsrätt bör således inledningsvis bedömas enligt reglerna för tillfälligt arbete. Frågan blir då när treårsperioden skall anses påbörjad i ett fall som det nu aktuella. Varken av lagtexten i 12 kap. 19 § IL eller av andra bestämmelser rörande avdragsrätten för ökade levnadskostnader framgår annat än att treårsperioden skall anses börja vid den tidpunkt då avdragsrätten skall bedömas enligt bestämmelserna för dubbel bosättning. Det förhållandet att avdrag tidigare har medgetts enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete saknar således betydelse. I B:s fall hade treårsperioden inte gått till ända vid utgången av år 2003. Hinder har därför inte förelegat att medge henne yrkat avdrag. Då övriga förutsättningar för rätt till avdrag för dubbel bosättning får anses uppfyllda skall avdrag medges henne med ytterligare 40 416 kr."