Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Skatteflyktslagen

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-11-06

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
6699-04, 6701-04, 6703-04
Skatteflyktslagen har inte ansetts tillämplig när ett investmentföretag vidtagit rättshandlingar som lett fram till att första ledet i dubbelbeskattningen av aktiebolags vinster undvikits genom ett förfarande med bl.a. koncerninterna överlåtelser av dotterbolag, koncernintern skuldsättning och koncerninterna räntebetalningar.
 
Inkomsttaxering 1997-1999
 
Ett investmentföretag överlät samtliga aktier i tre rörelsedrivande dotterbolag till ett annat dotterbolag. Köpen finansierades med från investmentföretaget mottagna aktieägartillskott som sedermera omvandlades till lån. De räntebetalningar som sedan gjordes från köparbolaget till investmentföretaget finansierades med koncernbidrag från de koncerninternt förvärvade dotterbolagen. Investmentföretaget i sin tur kvittade bort ränteintäkterna mot avdragsgill utdelning. Genom detta förfarande uppnåddes den effekten att de vinster som upparbetats inom koncernens rörelsedrivande dotterbolag, såvitt avser aktuella belopp, undgick beskattning (avser första ledet i dubbelbeskattningen av aktiebolagens vinster). Beskattning kunde, när så var aktuellt, bara ske hos mottagarna av utdelningen (andra ledet).
 
Kammarrätten i Stockholm (dom den 15 januari 2004, mål nr 7871--873-02) fann att avdrag för räntekostnaderna skulle vägras med stöd av skatteflyktslagen.
 
Regeringsrätten fann att skatteflyktslagen inte var tillämplig och lämnade följande motivering.
 
"Regeringsrätten har i RÅ 2001 ref. 79 prövat frågan om skatteflyktslagen, i dess lydelse efter den 1 januari 1998, kunde tillämpas på ett liknande förfarande som det som är aktuellt i detta mål. Förhållandena var i korthet följande. En kommun överlät samtliga aktier i ett antal rörelsedrivande dotterbolag till ett annat dotterbolag mot revers. Dotterbolaget betalade ränta på reversen till kommunen och finansierade dessa räntebetalningar med koncernbidrag från de egna dotterbolagen. Skatterättsnämnden och Regeringsrätten fann att skatteflyktslagen inte var tillämplig på förfarandet.
 
Regeringsrätten anser att förhållandena i detta mål i allt väsentligt överensstämmer med de som prövades i RÅ 2001 ref. 79 och därmed bör bedömas på samma sätt som i rättsfallet. Överklagandet skall därför bifallas och kammarrättens dom upphävas."
 
Kommentar:
Regeringsrättens avgörande har föranlett Skatteverket till ändrad bedömning såvitt avser en viss typ av skatteupplägg benämnt "Räntesnurror". Se vidare Skatteverkets hemsida under Rättsinformation — Skatteupplägg.