Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Valutasäkring med lån

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-02-27

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
6482-05
Förlust på utländska aktier ska beräknas enligt kapitalreglerna även om den med aktieinnehavet förknippade valutarisken säkrats genom ett lån i utländsk valuta som beskattas enligt bokföringsmässiga grunder.
 
Inkomsttaxeringen 2004
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 26 oktober 2005 löd på följande sätt.
 
Ett svenskt aktiebolag köpte tio procent av aktierna i ett amerikanskt bolag. Aktierna är näringsbetingade andelar. Köpeskillingen erlades i amerikanska dollar. För att skydda placeringen mot valutakursförändringar finansierades förvärvet med ett lån i dollar på samma belopp. Såväl aktierna som lånet bokfördes i svenska kronor omräknat efter valutakursen på förvärvsdagen till samma belopp. Därtill kom förvärvskostnader för aktierna.
 
Två år senare återköpte det amerikanska bolaget en del av sina aktier från det svenska bolaget. Återköpet skedde till samma pris i dollar som det svenska bolaget köpt aktierna för. Beroende på att valutakursen (SEK/USD)vid återköpet hade fallit uppkom en förlust på aktierna räknat i svenska kronor.
 
Det svenska bolaget kvittade i sin årsredovisning för år 2003 förlusten på aktierna mot vinsten vid en upplösning av motsvarande del av valutasäkringen (lånet) och redovisade en nettoförlust avseende den del av förvärvskostnaderna som var hänförliga till de återköpta aktierna.
 
Fråga är om det sätt på vilket försäljningen av aktierna och upplösningen av valutasäkringen tagits upp i årsredovisningen, dvs. en redovisning till det valutasäkrade värdet, även skall läggas till grund för beskattningen av det svenska bolaget.
 
FÖRHANDSBESKED
 
I inkomstskattemässigt hänseende skall beräkningen och hanteringen av vinst eller förlust på de återköpta aktierna i det amerikanska bolaget ske enligt de bestämmelser i IL som gäller för kapitalvinst och kapitalförlust med bortseende från vad som må gälla vid redovisning enligt god redovisningssed.
 
MOTIVERING
 
Ett aktiebolags avyttring av kapitaltillgångar behandlas enligt reglerna för kapitalvinster och kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet. Av allmänna regler för beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust följer att vid en avyttring av aktier mot betalning i utländsk valuta skall beräkningen göras med utgångspunkt i valutakursen vid förvärvs- och avyttringstidpunkten under förutsättning att växlingsregeln i 44 kap. 16 § IL inte är tillämplig. Den omständigheten att ett lån i utländsk valuta vid en tillämpning av 14 kap. 8 § IL skulle kunna anses vara säkrat av en placering i aktier i samma valuta (Bokföringsnämndens rekommendation BFN R 7 punkt 15) föranleder ingen annan bedömning. 
 
ÖVERKLAGANDE
 
Sökandebolaget överklagade förhandsbeskedet och yrkade att till grund för beskattningen skall läggas redovisningen av försäljningen av aktierna och upplösningen av valutasäkringen i årsredovisningen (redovisning till det valutasäkrade värdet). Detsamma borde gälla även om växling till svenska kronor skett till valutakursen på avyttringsdagen och det i den bakomliggande bokföringen har bokförts såväl en valutakursförlust som en valutakursvinst.
 
REGERINGSRÄTTEN
 
Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.
 
Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning om rättsläget. Det innebär emellertid att valutaförlusten på aktierna hamnade i den s.k. fållan (48 kap. 26 § IL) och därför inte fick dras av mot valutavinsten på lånet.
 
Numera kan förlust på näringsbetingade aktier inte dras av alls (25 a kap. IL).