Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Omräkningskurs — utländsk valuta

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-11-08

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
623-07
Beskattningsvärdet ska beräknas med utgångspunkt i den vid skattskyldighetens inträde dagligen publicerade säljkursen.
 
Redovisningsperioderna maj 2006 — april 2009
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2007-01-10 att beskattningsvärdet ska beräknas med utgångspunkt i den vid skattskyldighetens inträde dagligen publicerade säljkursen i norska kronor.
 
Skatterättsnämnden meddelade sitt förhandsbesked med följande motivering.
 
"I RÅ 2003 ref. 102 har Regeringsrätten funnit att beskattningsunderlaget, när ersättning för en försåld vara utgått i norska kronor, skall vara den senaste säljkursen för valutan, vid den tidpunkt då skatten skall tas ut, som har registrerats på den i Sverige representativa valutamarknaden. Avgörandet är ett uttryck för principen att beskattningsunderlaget vid varuöverlåtelser och tjänstetillhandahållanden, där vederlaget utgår i annat än svenska kronor och således i annat än i Sverige lagliga betalningsmedel, skall beräknas till vad som kan anses vara marknadsvärdet av det uppburna vederlaget, dvs., såvitt gäller utländsk valuta, ett belopp framräknat till svenska kronor på ovan angivet sätt. Det anförda får också anses stå i överensstämmelse med det sjätte mervärdesskattedirektivet, 77/388/EEG, jfr artiklarna11 A .1 aoch11. C .2, och motsvarande bestämmelser, artiklarna 73 och 91.2, i rådets direktiv 2006/112/EG som har trätt i kraft den 1 januari 2007.
 
Förhandsbeskedet har utformats i enlighet med det angivna synsättet.
 
I den mån ansökan inte har besvarats finner nämnden att förhandsbesked inte bör meddelas. Ansökan avvisas därför i den delen."
 
Ärendet överklagas därefter till Regeringsrätten.
 
"YRKANDEN M.M.
 
Bolaget yrkar att Regeringsrätten besvarar den ställda frågan jakande. Utöver vad som tidigare anförts åberopar bolaget EG-domstolens avgöranden i målen C-317/94 och C-258/95 och anför bl.a. följande. Av EG-domstolens avgöranden framgår att beskattningsunderlaget utgörs av det vederlag som faktiskt erhålls vid tillhandahållande av varor och tjänster. Detta vederlag utgör således det subjektiva värdet, dvs. vad som faktiskt uppbärs i varje konkret fall. Marknadsvärdet av det uppburna vederlaget kan inte vara något annat än den ersättning som faktiskt är möjlig att erhålla. Det skulle vidare strida mot principen om mervärdesskattens neutralitet mellan skattskyldiga om en näringsidkare som tar emot betalning kontant skall anses ha samma beskattningsunderlag som en näringsidkare som får samma intäkt med "elektroniska pengar". Då sedelkursen är lägre än avistakursen kommer den ersättning som faktiskt erhållits av näringsidkaren med kontanthantering att vara lägre än hos näringsidkaren utan kontanthantering.
 
Skatteverket bestrider bifall till bolagets överklagande och yrkar för egen del att Regeringsrätten med ändring av förhandsbeskedet skall besluta att en annan kurs, t.ex. den genomsnittliga publicerade kursen, skall användas vid omräkning av utländsk valuta. Verket anför att den i förhandsbeskedet angivna säljkursen inte publiceras dagligen men att Riksbanken och börsen publicerar en genomsnittlig kurs.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."