Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Utomståenderegeln  

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-01-12

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
592-06
Det utomstående delägandet i ett fåmansföretag hade inte bestått under hela femårsperioden som föregått beskattningsåret. Den omständigheten att samtliga vinstmedel i företaget genererats efter det att utomstående blev delägare i företaget anses inte vara skäl för att utomståenderegeln ändå ska vara tillämplig.  

Taxeringsåren 2006-2008
 
Överklagande av Skatterättsnämndens förhandsbesked den 22 december 2005. Nämndens förhandsbesked har inte återgetts tidigare i rättsfallssammanställningen.
 
Fåmansföretaget X AB bildades i juni 1999 och ägdes initialt av de fysiska personerna A, B och C (sökandena) med 16,7 % vardera. Resterande del, 49,9%, ägdes av utomstående investerare. I januari 2001 förändrades ägarbilden och sökandena kom att äga 24,2 % vardera av aktierna i X AB och den utomstående ägarens andel minskade samtidigt till 27,3 %. Under september 2002 förvärvades den tidigare utomståendes aktier i X AB av Y AB. Samtidigt förvärvade Y AB 12,7 % av aktierna i företaget från sökandena och kom därmed att äga 40 % av aktierna i X AB.
 
Samtliga vinstmedel som genererats i X AB uppkom efter det att Y AB blivit delägare. X AB redovisade vinst första gången för verksamhetsåret 2003.
 
Sökandena, som samtliga är verksamma i X AB, ställer frågan om bestämmelserna i 57 kap. 2 § IL ska tillämpas på utdelning på andelarna i X AB.
 
Skatterättsnämnden lämnade följande
 
FÖRHANDSBESKED
 
"Bestämmelserna i 57 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, skall tillämpas på utdelning hänförlig till sökandenas innehav av aktier i X AB (Bolaget)."
 
MOTIVERING
 
"Nämnden gör följande bedömning.
 
Enligt 57 kap. 2 § IL skall utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar hos fysiska personer i viss omfattning tas upp i inkomstslaget tjänst i stället för i inkomstslaget kapital. Vad som avses med kvalificerad andel framgår av 4 §.
 
I 57 kap. 5 § IL finns en undantagsregel. Den anger att om utomstående, direkt eller indirekt, i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, skall en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen skall förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Med ett utomstående ägande i betydande omfattning avses enligt förarbetena ett ägande av minst 30 procent av aktierna (prop. 1989/90:110 s. 468 och 704).
 
Y AB är ett fåmansföretag som indirekt ägs av ett mindre antal fysiska personer. I ärendet har uppgetts att inte någon av dessa personer är eller har varit verksamma i Bolaget i betydande omfattning och att Y AB och Bolaget inte heller bedriver samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § IL. Det innebär att de aktier i bolaget som indirekt innehas av delägarna i Y AB inte är kvalificerade andelar.
 
Det medför i sin tur att utomstående i betydande omfattning äger del i företaget. Frågan är då om det finns särskilda skäl för att anse att sökandenas aktier i bolaget ändå är kvalificerade andelar. Vid bedömningen skall förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas.
 
Sistnämnda bestämmelse har prövats av Regeringsrätten i RÅ 2001 ref. 37 I och II. Domstolen uttalade i det första fallet att det med hänsyn till utomståenderegelns syfte framstod som klart att vid bedömningen av om särskilda skäl föreligger hänsyn måste tas till bl.a. om det utomstående ägandet har bestått under den föregående femårsperioden eller den kortare tid under vilken företaget varit verksamt. Något oeftergivligt krav på att det betydande utomstående ägandet skall ha förelegat under hela den angivna perioden kan, enligt domstolen, emellertid inte utläsas av lagtexten. Slutsatsen var att omständigheterna i det enskilda fallet undantagsvis kan vara sådana att utomståenderegeln kan bli tillämplig trots att det utomstående ägandet inte har bestått under hela den föregående femårsperioden.
 
Sökandena gör gällande bl.a. att undantagsregeln är tillämplig eftersom samtliga vinstmedel som genererats i Bolaget uppkommit efter det att Y AB blivit delägare och att den lön som sökandena lyft för sitt arbete i Bolaget varit marknadsmässig.
 
Förhållandena i förevarande fall liknar de som prövades i RÅ 2001 ref. 37 I. Med hänsyn härtill och då de omständigheter som sökandena för fram inte kan anses vara av sådant slag att undantag ändå skall göras är utomståenderegeln inte tillämplig.
 
Ett nytt 57 kap. IL skall tillämpas från och med 2007 års taxering vilket dock inte påverkar förhandsbeskedet."
 
Sökandena överklagade förhandsbeskedet.
 
Regeringsrätten anger följande i sin dom;
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."