Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Prövningstillstånd meddelade av Regeringsrätten

Återbetalning av mervärdesskatt.

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
5689-06, 5690-06, 5692-06, 5694-06, 5695-06, 5696-06, 1155-07
Saken:
Återbetalning av mervärdesskatt. Fråga om försäkringsbolags förvärv av varor eller tjänster i samband med skadereglering omfattas av begreppet försäkringstjänst. (två mål) RR:s mål nr 5635-06; KRNS 2854-04 respektive 6594-06; KRNS 2920-04
Klagande:
De skattskyldiga
Lagrum:
3 kap. 10 § och 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200)

 
Saken:
Återbetalning av mervärdesskatt. Fråga om hinder föreligger för återbetalning till försäkringsbolag av mervärdesskatt avseende skadereglering hänförlig till stadigvarande bostad, sju mål:  

Regeringsrättens mål nummer
5689-06; KRNG 355-04,
5690-06; KRNG 267-04,
5692-06; KRNG 327-04,
5694-06; KRNG 4946-04,
5695-06; KRNG 5065-04,
5696-06; KRNG 5067-04
1155-07; KRNG 550-05
 
Klagande:
Skatteverket och de skattskyldiga
Lagrum:
3 kap. 10 § och 10 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200)

 
Saken:
Inkomsttaxering 2004. Fråga om beskattning vid överlåtelse av andel av en bostadsrätt till närstående. RR:s mål nr 568-07; KRNS 1667-06
Klagande:
Den skattskyldige
Lagrum:
44 kap. 3 och 13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229)

 
Saken:
Skattetillägg. Fråga om utredningsskyldighet uppkommit för Skatteverket i fråga om felaktigt angivet reseavdrag i självdeklaration och om grund för påförande av skattetillägg föreligger. RR:s mål nr 7173-05; KRNS 7503-04
Klagande:
Den skattskyldige
Lagrum:
3 kap. 1 § och 5 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324)

 
Saken:
Inkomsttaxering. Fråga om avdrag kan medges för kostnader för att söka arbete. RR:s mål nr 3797-06; KRNJ 60-06
Klagande:
Den skattskyldige
Lagrum:
9 kap. 2 § och 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Saken:
Skattetillägg. Fråga om skäl föreligger för att helt eller delvis befria från skattetillägg. RR:s mål nr 1653-07 och 1655-07; KRSU 1280-06 och 1282-06
Klagande:
Den skattskyldige
Lagrum:
15 kap. 2 och 10 §§ skattebetalningslagen (1997:483)