Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från kammarrätten

Omvandling av villkorat aktieägartillskott

Beslutande instans: Kammarrätten

Datum: 2007-03-26

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
5469-06
Avdrag för förlust vid omvandling av villkorat aktieägartillskott till ovillkorat aktieägartillskott har inte medgivits
 
Inkomsttaxeringen 2004
 
Under åren 2001 och 2002 lämnade E AB villkorade aktieägartillskott till intressebolaget S AB om sammanlagt 10 mnkr. I juni 2003 beslutade styrelsen att avstå sin rätt till återbetalning genom att omvandla det villkorade tillskottet till ett ovillkorat tillskott. Med hänsyn till att rätten till återbetalning härigenom avyttrats för ett belopp motsvarande marknadsvärdet vid omvandlingstidpunkten — vilket var noll kronor — yrkade E AB avdrag med 10 mnkr.
 
Skatteverket medgav inte avdrag.
 
Länsrätten som avslog överklagande anförde följande i sina domskäl.
 
"I ett flertal avgöranden från kammarrätterna har omvandling av en fordran till ovillkorat aktieägartillskott inte ansetts utgöra en avyttring i skatterättslig mening (se bland annat avgörande från Kammarrätten i Stockholm den 30 maj 2005 mål nr 5174‑04, den 13 oktober 2005 mål nr 799-05 och 19 december 2005 mål nr 1301-05). Enligt länsrättens mening föreligger inte skäl att bedöma en omvandling från villkorat aktieägartillskott till ovillkorat aktieägartillskott på annat sätt. Länsrätten finner således att någon avyttring i skatterättslig mening inte skett genom den i målet aktuella omvandlingen och någon avdragsgill kapitalförlust har därför inte uppkommit.

Bolaget gör emellertid i andra hand gällande att avdragsrätt föreligger, oavsett om en avyttring har skett, då förlusten i sig medför en avdragsgill kostnad i bolaget. Skatteverket anser därvid att ett villkorat aktieägartillskott är en kapitaltillgång varför avyttring av tillgången krävs för avdragsrätt.

Gällande frågan om avdragsrätt skall föreligga, såsom en kostnad i bolagets näringsverksamhet, konstaterar länsrätten att det i målet är ostridigt att det villkorade aktieägartillskottet är att betrakta som en kapitaltillgång. För kapitaltillgångar skall reglerna om kapitalbeskattning tillämpas, oberoende av om innehavet sker inom yrkesmässig näringsverksamhet. Av dessa regler framgår att en kapitaltillgång måste avyttras för att avdrag för en förlust skall medges. Som tidigare konstaterats har någon avyttring inte skett genom omvandlingen av villkorat aktieägartillskott till ovillkorat aktieägartillskott. Det föreligger därför inte förutsättningar för att medge det yrkade avdraget."

Kammärrätten som avslog överklagande ansåg på samma sätt som länsrätten att någon rätt till avdrag för kapitalförlust inte förelåg eftersom omvandlingen inte medförde någon avyttring i skatterättslig mening. Kammarrätten ansåg inte heller att E AB visat att man skulle vara berättigad till det yrkade avdraget såsom kostnad i bolagets verksamhet.

En ledamot var skiljaktig och ville bifalla överklagandet med hänsyn till att omvandlingen/ eftergiften innebar att en avyttring skett av det villkorade tillskottet till ett belopp motsvarande marknadsvärdet, dvs. noll kronor.

Kommentar: I skatterättsligt hänseende har villkorat aktieägartillskott behandlats som fordran (svävande fordringsrätt). En eventuell kapitalförlust vid avyttring av villkorat tillskott faller numera därför in under bestämmelsen om förbud mot avdrag för förluster på fordringar i25 akap. 19 § p. 1 IL i de fallen de två inblandade parterna är företag i intressegemenskap. Bestämmelsen gäller avyttringar fr.o.m. 2003-07-01.