Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Fåmansföretag; begreppet verksam i betydande omfattning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-06-17

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
5222-06
Samtliga delägare i ett konsultföretag som deltar i den direkta konsultverksamheten, oavsett arbetsuppgifternas karaktär, har ansetts verksamma i betydande omfattning. Då de innehar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget utgör detta ett fåmansföretag.

Taxeringsår 2006-2009
 
Överklagande av skatterättsnämndens förhandsbesked den 30 juni 2006. Nämndens förhandsbesked har inte återgetts tidigare i rättsfallssammanställningen.
 
De fysiska personerna X och Y är anställda och delägare i A AB som utför konsulttjänster. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden som i sin tur är indelade i sju avdelningar. Varje affärsområde har en affärsområdeschef och varje avdelning har en avdelningschef. På vissa avdelningar finns undergrupper som leds av gruppledare.

Av bolagets 120 anställda är 117 aktieägare. Drygt 80 procent av aktierna (med motsvarande röstandel) innehas av anställda med styrelse- eller chefsbefattningar eller av verksamma i den direkta konsultverksamheten medan resterande andel innehas av anställda verksamma med ekonomi-, kontors- och datauppgifter. En delägare är skyldig att hembjuda sina aktier till övriga anställda när anställningen upphör.
 
I ansökan har X och Y delat in aktieägarna i A AB i tre olika grupper utifrån deras arbetsuppgifter. Grupp ett, till vilken Y hör, omfattar styrelsemedlemmar och bolagets övriga ledning t.o.m. avdelningschefsnivå. Till grupp två hör gruppledare och ansvariga för större uppdrag. Den tredje gruppen består av uppdragsansvariga som på årsbasis omsätter mindre än 500 000 kr och handläggare knutna till olika uppdrag samt de med administrativa arbetsuppgifter. Som handläggare tillika uppdragsansvarig för mindre uppdrag ingår X i den sistnämnda gruppen.
 
X och Y ställer följande frågor.
 
Fråga 1
 
Utgör X innehav av aktier i A AB ett s.k. kvalificerat andelsinnehav enligt 57 kap. 4 § IL?
 
Fråga 2
 
Om svaret på fråga 1 besvaras nekande, är i sådant fall Y:s akter inte kvalificerade p.g.a. att utomståenderegeln i 57 kap. 5 § IL är tillämplig?
 
Skatterättsnämnden lämnade följande
 
FÖRHANDSBESKED
 
Fråga 1
 
X aktier i A AB är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
 
MOTIVERING
 
"Nämnden gör följande bedömning.
 
Med kvalificerad andel enligt bestämmelsen avses andel i ett fåmansföretag under förutsättning att, såvitt nu är ifråga, andelsägaren under beskattningsåret varit verksam i betydande omfattning i företaget.
 
Av förarbetena framgår att en person alltid skall anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Till denna grupp av kvalificerat verksamma hör företagsledare och andra högre befattningshavare. I mindre företag kan arbetsledare och även anställda utan någon ledarbefattning räknas till samma kategori. Detta gäller särskilt i sådana fall där delägarna kan anses bedriva en gemensam verksamhet (prop. 1989/90:110 del l s. 703).
 
Enligt nämnden får samtliga delägare som arbetar med själva konsultverksamheten anses driva en sådan gemensam verksamhet som avses i förarbetena. Någon anledning att göra en annan bedömning för sådana anställda som hänförts till grupp tre - med hänsyn till bl.a. bolagets organisation, arbetsuppgifternas karaktär eller det begränsade inflytande i bolaget som ett aktieinnehav ger - föreligger inte. Samtliga nu berörda delägare skall därför anses verksamma i företaget i betydande omfattning (jfr bl.a. RÅ 2002 ref. 27).
 
Som en delägare med arbetsuppgifter som konsult skall alltså X anses verksam i betydande omfattning i bolaget. För att hans aktier skall anses vara kvalificerade andelar krävs dessutom att bolaget är att anse som ett fåmansföretag.
 
Enligt 56 kap. 2 § 1 IL avses med fåmansföretag aktiebolag eller ekonomisk förening där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. Vid bedömningen av om ett företag är fåmansföretag när 57 kap. IL skall tillämpas gäller enligt 3 § andra stycket, utöver vad som sägs i 56 kap. 2-5 §§, att om flera delägare själva är verksamma i betydande omfattning i företaget skall de anses som en enda delägare.
 
Eftersom samtliga delägare som deltar i den direkta konsultverksamheten skall anses verksamma i betydande omfattning i bolaget och då de tillsammans innehar andelar som överstiger 50 procent av rösterna för samtliga andelar utgör bolaget ett fåmansföretag.
 
X:s aktier i företaget är därmed kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § IL.
 
Fråga 2 förfaller."
 
X och Y överklagade förhandsbeskedet.
 
Regeringsrätten anger följande i sin dom;
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör beträffande fråga 1 samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
Fråga 2 har Skatterättsnämnden med hänsyn till svaret på fråga 1 inte besvarat. Överklagandet skall därför inte tas upp till prövning.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.
 
Regeringsrätten avvisar överklagandet avseende fråga 2."
 
Kommentar:
Samtliga delägare vars arbetsuppgifter innebär utförande av företagets egentliga verksamhet anses verksamma i betydande omfattning där det är fråga om sådan gemensamt bedriven verksamhet som avses i förarbetena. Skatteverket tolkar avgörandet på sätt att någon åtskillnad normalt inte görs mellan sådana delägare på grund av t.ex. kompetensnivå eller annan kvalifikation.
 
Med gemensamt bedriven verksamhet avses enligt Skatteverkets mening sådan verksamhet som bygger på personliga arbetsinsatser, t.ex. konsultverksamhet.